Research Article
BibTex RIS Cite

Trends of Postgraduate Studies on Digital Games in Turkish Education

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 267 - 275, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1396892

Abstract

Games, which are one of the fundamental parts of individuals' learning processes, have started to be present in digital environments and education with the developing technology. In the age of digitalization, digital game-based learning applications potentially contribute to individuals' digital experience, critical thinking, knowledge transfer, and language development. In this study, it was aimed to examine the trends of postgraduate studies on digital games in Turkish education. For this purpose, document analysis technique, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The sample of the research consists of ten (10) theses written on the subject of digital games in Turkish education as a result of the search in the National Thesis Center archive. Nine (9) of these theses are master's level theses and one (1) is a doctoral level thesis. Based on the findings of the research, it was concluded that the number of studies on the subject increased in 2021 and 2022, that those with the title of Prof. Dr. and Assoc. Dr. consulted the researches more, and mixed design methods were more preferred in method choices.

References

 • Açıkgöz, F., & Yalman, A. (2018). Dijital oyunların çocukların kişilik ve davranışları üzerinde etkisi: GTA 5 oyunu örneği. Akdeniz İletişim Dergisi, 29, 163-180.
 • Arslan, K., & Coştu, F. (2022). Eğitimin vazgeçilmez parçası dijital oyunlar: Lisansüstü tezlere ait bir sentez çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1329-1359. DOI: 10.53444/deubefd.1169883
 • Boyacı, S. ve Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.
 • Ceylaner, S., & Yelken, T. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin, dijital oyunların İngilizce kelime öğrenimine katkısına yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 346-164.
 • Crawford, G. (2005). Digital gaming, sport and gender. Leisure Studies, 24(3), 259-270.
 • Çiftçi, P. ve Ülbeği, H. (2023). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri. Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi, 2(2), 127-139. http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.26
 • ESA. (2020). 2020 essential facts About the video game industry. Entertainment Software Association.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Kavun, M. & Mert, O. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alanında hazırlanan doktora tezlerinin özetleri üzerinden okunabilirliğinin değerlendirilmesi. G. E. Aşan (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine güncel araştırmalar içinde (s. 17-36), Sonçağ Yayıncılık.
 • Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014 (2), 110-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/7322/95830
 • Kızıltaş, M. (2022). Çevrim içi oyunların sözlü iletişime etkisi: Ortaöğretim örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü eğitim enstitüsü, Bayburt.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. The Journal of International Social Research, 13(71), 795-806.
 • Maden, A., Banaz, E., & Gülen, D. (2022). Türkçe öğretiminde akademik başarı üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(2), 577-589. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1214163
 • Maden, S., Önal, A., & Maden, A. (2022). Türkçe eğitimi alanında hazırlanmış bilişsel ve üst bilişsel stratejilere ilişkin lisansüstü tezlerin eğilimleri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(3), 150-164. https://doi.org/10.47714/uebt.1184429
 • Maden, S. (2021). Türkçe ders kitapları ile ilgili lisansüstü tezlerin eğilimleri: Bir içerik analizi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 30-45.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Millî Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.
 • Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarına ilişkin araştırmaların eğilimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(3), 1089-1104.

Türkçe Eğitiminde Dijital Oyun Konusuna Yönelik Hazırlanmış Lisansüstü Çalışmaların Eğilimleri

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 267 - 275, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1396892

Abstract

Bireylerin öğrenme süreçlerinin temel parçalarından biri olan oyunlar, gelişen teknoloji ile beraber dijital ortamlarda ve eğitimde dikkat çekecek derecede var olmaya başlamıştır. Dijitalleşme çağında, dijital oyun tabanlı öğrenme uygulamaları, potansiyel olarak bireylerin dijital deneyim kazanmalarına, eleştirel düşünmelerine, bilgi aktarımı yapmalarına, dil gelişimlerine önemli katkıda bulunmaktadır. Araştırmada Türkçe eğitiminde dijital oyun konusuna yönelik hazırlanmış lisansüstü çalışmaların eğilimlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ulusal Tez Merkezi arşivinde yapılan tarama sonucunda, Türkçe eğitiminde dijital oyun konusu ile ilgili yazılmış on (10) tez oluşturmaktadır. Bu tezlerin dokuzu (9) yüksek lisans, biri (1) ise doktora düzeyinde tezlerden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularından hareketle, konuyla ilgili yapılmış olan çalışmaların 2021 ve 2022 yıllarında arttığı, araştırmalara daha çok Prof. Dr. ve Doç. Dr. ünvanına sahip olanların danışmanlık yaptıkları, yöntem seçimlerinde ise karma desenli yöntemlerin daha fazla tercih edildiği şeklindeki sonuçlara ulaşılmıştır.

References

 • Açıkgöz, F., & Yalman, A. (2018). Dijital oyunların çocukların kişilik ve davranışları üzerinde etkisi: GTA 5 oyunu örneği. Akdeniz İletişim Dergisi, 29, 163-180.
 • Arslan, K., & Coştu, F. (2022). Eğitimin vazgeçilmez parçası dijital oyunlar: Lisansüstü tezlere ait bir sentez çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1329-1359. DOI: 10.53444/deubefd.1169883
 • Boyacı, S. ve Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.
 • Ceylaner, S., & Yelken, T. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin, dijital oyunların İngilizce kelime öğrenimine katkısına yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 346-164.
 • Crawford, G. (2005). Digital gaming, sport and gender. Leisure Studies, 24(3), 259-270.
 • Çiftçi, P. ve Ülbeği, H. (2023). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri. Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi, 2(2), 127-139. http://dx.doi.org/10.56987/bezgek.26
 • ESA. (2020). 2020 essential facts About the video game industry. Entertainment Software Association.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Kavun, M. & Mert, O. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alanında hazırlanan doktora tezlerinin özetleri üzerinden okunabilirliğinin değerlendirilmesi. G. E. Aşan (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine güncel araştırmalar içinde (s. 17-36), Sonçağ Yayıncılık.
 • Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014 (2), 110-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/7322/95830
 • Kızıltaş, M. (2022). Çevrim içi oyunların sözlü iletişime etkisi: Ortaöğretim örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü eğitim enstitüsü, Bayburt.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. The Journal of International Social Research, 13(71), 795-806.
 • Maden, A., Banaz, E., & Gülen, D. (2022). Türkçe öğretiminde akademik başarı üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(2), 577-589. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1214163
 • Maden, S., Önal, A., & Maden, A. (2022). Türkçe eğitimi alanında hazırlanmış bilişsel ve üst bilişsel stratejilere ilişkin lisansüstü tezlerin eğilimleri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(3), 150-164. https://doi.org/10.47714/uebt.1184429
 • Maden, S. (2021). Türkçe ders kitapları ile ilgili lisansüstü tezlerin eğilimleri: Bir içerik analizi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 30-45.
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Millî Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.
 • Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarına ilişkin araştırmaların eğilimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(3), 1089-1104.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Araştırma Makaleleri.
Authors

Emrullah BANAZ 0000-0002-5804-9339

Yunus BANAZ 0009-0009-1145-2292

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 27, 2023
Acceptance Date December 27, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA BANAZ, E., & BANAZ, Y. (2023). Türkçe Eğitiminde Dijital Oyun Konusuna Yönelik Hazırlanmış Lisansüstü Çalışmaların Eğilimleri. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 267-275. https://doi.org/10.48066/kusob.1396892