Review
BibTex RIS Cite

Using Jigsaw Technique in Science Teaching

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 237 - 251, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1394892

Abstract

Cooperative learning, which is one of the student-centered approaches emphasized in the Science Curriculum, helps to increase the level of success in the classroom by enabling the student to take an active role in the learning environment. The Jigsaw technique, one of the techniques of this approach, is a technique in which everyone supports each other in order to learn the whole subject, therefore positive interdependence is felt very high, in addition, all students both teach and learn, so it is not possible for some students to be dominant. Moreover, the Jigsaw technique is a technique in which everyone's contribution is valuable, students listen to their friends very well because they will learn the subject from their friends, they are willing to support each other and show interest in each other's work, and therefore they are willing to learn. In this direction, when the literature is examined, it is seen that the Jigsaw technique is used in many fields such as engineering, health sciences, history, geography and language sciences, especially in education. The aim of this study is to draw attention to the place and importance of the Jigsaw technique in science teaching, which is one of the current areas of use. In line with this purpose, the studies in which the Jigsaw technique was used in the research were examined to draw attention to its use in science teaching. Considering the studies in the literature, it can be concluded that the Jigsaw technique generally increases interest in science lessons, increases academic achievement, positively affects friendship relations, ensures positive commitment, strengthens motivation and helps students discover themselves.

References

 • Açıkgöz, K.Ü. (1992). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Açıkgöz, K.Ü. (2014). Aktif öğrenme (13. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaacılık.
 • Akkus, A., & Doymus, K. (2022). Effect of subject jigsaw and reading writing presentation techniques on academic achievement of 6th grade. Journal of Turkish Science Education, 19(2), 496-510.
 • Arslan, A.G., & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 479-492.
 • Ayas, A., & Özmen, H. (2002). Lise kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 45-60.
 • Aydın, A. (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. İstanbul: Melisa Matbaacılık.
 • Aymen Peker, E., &Yalçın, M. (2019). Sınıf “enerji kaynakları ve geri dönüşüm” konusu öğretiminde jigsaw tekniğinin etkileri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 54-73.
 • Aziz, Z., &Hossain, M.A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 53-62.
 • Barata Aksoy, Ş. (2017). 7. sınıf fen ve teknoloji dersi ‘insan ve çevre’ ünitesinin işbirlikli öğrenme modeliyle öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi (Elâzığ ili örneği). Yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Bayrak, B., & Erden, M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 137-154.
 • Bayrakçeken, S., Doymuş, K., & Doğan, A. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bear, T.J. (2013). An action research study on the effect of interactive technology and active learning on student performance (Doctoral dissertation). Capella University, Minnesota.
 • Blajvaz, B.K., Bogdanović, I.Z., Jovanović, T.S., Stanisavljević, J.D., & Pavkov-Hrvojević, M.V. (2022). The Jigsaw technique in lower secondary physics education: Students’ achievement, metacognition and motivation. Journal of Baltic Science Education, 21(4), 545-557.
 • Cashata, Z.A., Seyoum, D.G., & Gashaw, F.E. (2023). Enhancing college students' procedural knowledge of physics using blended jigsaw-ıv problem-solving instruction. International Journal of Research in Education and Science, 9(1), 148-164.
 • Christison, M.A. (1990). Cooperative learning in the EFL classroom. English Language Teaching Forum, 28(4), 6-9.
 • Çalık, M. (2003). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözeltilerle ilgili kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çatalkaya, F.B. (2019). Jigsaw I tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin çevresel farkındalıklarına, iletişim becerilerine ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Çatalkaya, F.B., Durkan, N., & Taşkın Ekici, F. (2020). Fen bilimleri dersinde Jigsaw I tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 84-102.
 • Çepni, S., Bacanak, A., & Küçük, M. (2003). Fen eğitiminin amaçlarında değişen değerler. Fen- Teknoloji- Toplum Değerler Dergisi, 1(4), 7-29.
 • Demirel, T. (2010). Blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Deng, X.M. (2007) Promotion of interaction in cooperative learning task. Sino-US English Teaching, 4 (7), (Serial No.43).
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (2), 103-115.
 • Erdamar, G., & Demirel, M. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri dergisi, 6(4), 629-661.
 • Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Gürkan, T. (2006). “Eğitim, öğretim ve programla ilgili temel kavramlar”, öğretimde planlama ve değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Hamadneh, Q.M.S. (2017). The effect of using jigsaw strategy in teaching science on the acquisition of scientific concepts among the fourth graders of bani kinana directorate of education. Journal of Education and Practice, 8(5), 127-134.
 • Juniawan, M.F., Wikanta, W., & Asy’ari, A. (2023). The effect of the jigsaw learning model in animal tissue and body structure courses on student problem solving ability. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 9(4), 2042-2046.
 • Kandemir, M.A., & Apaydin, Z. (2022). The effect of jigsaw II technique on students’ skill to solve real life problems in fourth grade science lesson in primary school. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30(2), 492-501.
 • Kandemir, M.A., & Apaydın, Z. (2023). Jigsaw ıı tekniğinin dördüncü sınıf öğrencilerinin erime ve çözünme kavramlarına yönelik bilgi yapılarına etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 585-603
 • Laila, F., Prasetyorini, P., & Kurniasih, K. (2022). Implementation of jigsaw coopertaive learning and gallery walk based on practices to develop science process skills and sscientific attitude of students. Jsep (Journal of Science Education and Practice), 5(1), 28-42.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Okumuş, S., & Doymuş, K. (2017). İşbirlikli öğrenme ve modellerin yedi ilkeyle birlikte uygulanmasının kavramsal anlamaya etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 431-457.

Fen Öğretiminde Jigsaw Tekniğini Kullanımı

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 237 - 251, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1394892

Abstract

Öğrencinin öğrenme ortamında aktif hale gelmesini sağlayarak, sınıfta başarı düzeyinin artmasına yardımcı olan ve Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında vurgulanan öğrenci merkezli yaklaşımlardan biri olan işbirlikli öğrenme, öğrencinin öğrenme ortamında aktif rol almasını sağlayarak, sınıfta başarı düzeyinin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşımın tekniklerinden biri olan Jigsaw tekniği de konunun bütünün öğrenilebilmesi için herkesin birbirine destek olduğu, bundan dolayı pozitif bağımlılığın çok yüksek hissedildiği, bunun yanında tüm öğrencilerin hem öğretip hem de öğrendiği, dolayısıyla bir kısım öğrencinin baskın olmasının mümkün olmadığı bir tekniktir. Dahası Jigsaw tekniği herkesin katkısının değerli olduğu, öğrencilerin konuyu arkadaşlarından öğrenecek olmalarından dolayı arkadaşlarını çok iyi dinledikleri, birbirlerine destek olmaya ve birbirlerinin çalışmasına ilgi göstermeye dolayısıyla öğrenmeye istekli oldukları bir tekniktir. Bu doğrultuda literatür incelendiğinde Jigsaw tekniğinin başta eğitim olmak üzere; mühendislik, sağlık bilimleri, tarih, coğrafya ve dil bilimleri gibi birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Jigsaw tekniğinin güncel kullanım alanlarından biri olan fen öğretimindeki yerine ve önemine dikkat çekmektir. Amaç doğrultusunda araştırmada Jigsaw tekniğinin kullanıldığı çalışmalar incelenerek fen öğretimindeki kullanımına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Alan yazındaki çalışmalar dikkate alındığında, genel olarak Jigsaw tekniğinin fen dersine karşı ilgiyi artırdığı, akademik başarıyı yükselttiği, arkadaşlık ilişkilerini olumlu etkilediği, olumlu bağlılığı sağladığı, motivasyonu güçlendirdiği ve öğrencinin kendisini keşfetmesini yardımcı olduğu çıkarımları yapılabilir.

References

 • Açıkgöz, K.Ü. (1992). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Açıkgöz, K.Ü. (2014). Aktif öğrenme (13. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaacılık.
 • Akkus, A., & Doymus, K. (2022). Effect of subject jigsaw and reading writing presentation techniques on academic achievement of 6th grade. Journal of Turkish Science Education, 19(2), 496-510.
 • Arslan, A.G., & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 479-492.
 • Ayas, A., & Özmen, H. (2002). Lise kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 45-60.
 • Aydın, A. (2003). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. İstanbul: Melisa Matbaacılık.
 • Aymen Peker, E., &Yalçın, M. (2019). Sınıf “enerji kaynakları ve geri dönüşüm” konusu öğretiminde jigsaw tekniğinin etkileri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 54-73.
 • Aziz, Z., &Hossain, M.A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 53-62.
 • Barata Aksoy, Ş. (2017). 7. sınıf fen ve teknoloji dersi ‘insan ve çevre’ ünitesinin işbirlikli öğrenme modeliyle öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi (Elâzığ ili örneği). Yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Bayrak, B., & Erden, M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 137-154.
 • Bayrakçeken, S., Doymuş, K., & Doğan, A. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bear, T.J. (2013). An action research study on the effect of interactive technology and active learning on student performance (Doctoral dissertation). Capella University, Minnesota.
 • Blajvaz, B.K., Bogdanović, I.Z., Jovanović, T.S., Stanisavljević, J.D., & Pavkov-Hrvojević, M.V. (2022). The Jigsaw technique in lower secondary physics education: Students’ achievement, metacognition and motivation. Journal of Baltic Science Education, 21(4), 545-557.
 • Cashata, Z.A., Seyoum, D.G., & Gashaw, F.E. (2023). Enhancing college students' procedural knowledge of physics using blended jigsaw-ıv problem-solving instruction. International Journal of Research in Education and Science, 9(1), 148-164.
 • Christison, M.A. (1990). Cooperative learning in the EFL classroom. English Language Teaching Forum, 28(4), 6-9.
 • Çalık, M. (2003). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözeltilerle ilgili kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çatalkaya, F.B. (2019). Jigsaw I tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin çevresel farkındalıklarına, iletişim becerilerine ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Çatalkaya, F.B., Durkan, N., & Taşkın Ekici, F. (2020). Fen bilimleri dersinde Jigsaw I tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 84-102.
 • Çepni, S., Bacanak, A., & Küçük, M. (2003). Fen eğitiminin amaçlarında değişen değerler. Fen- Teknoloji- Toplum Değerler Dergisi, 1(4), 7-29.
 • Demirel, T. (2010). Blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Deng, X.M. (2007) Promotion of interaction in cooperative learning task. Sino-US English Teaching, 4 (7), (Serial No.43).
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (2), 103-115.
 • Erdamar, G., & Demirel, M. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri dergisi, 6(4), 629-661.
 • Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Gürkan, T. (2006). “Eğitim, öğretim ve programla ilgili temel kavramlar”, öğretimde planlama ve değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Hamadneh, Q.M.S. (2017). The effect of using jigsaw strategy in teaching science on the acquisition of scientific concepts among the fourth graders of bani kinana directorate of education. Journal of Education and Practice, 8(5), 127-134.
 • Juniawan, M.F., Wikanta, W., & Asy’ari, A. (2023). The effect of the jigsaw learning model in animal tissue and body structure courses on student problem solving ability. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 9(4), 2042-2046.
 • Kandemir, M.A., & Apaydin, Z. (2022). The effect of jigsaw II technique on students’ skill to solve real life problems in fourth grade science lesson in primary school. Kastamonu Eğitim Dergisi, 30(2), 492-501.
 • Kandemir, M.A., & Apaydın, Z. (2023). Jigsaw ıı tekniğinin dördüncü sınıf öğrencilerinin erime ve çözünme kavramlarına yönelik bilgi yapılarına etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 585-603
 • Laila, F., Prasetyorini, P., & Kurniasih, K. (2022). Implementation of jigsaw coopertaive learning and gallery walk based on practices to develop science process skills and sscientific attitude of students. Jsep (Journal of Science Education and Practice), 5(1), 28-42.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Okumuş, S., & Doymuş, K. (2017). İşbirlikli öğrenme ve modellerin yedi ilkeyle birlikte uygulanmasının kavramsal anlamaya etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 431-457.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science Education
Journal Section Derleme Makale.
Authors

Adem ERTAÇ 0000-0002-8582-8557

Bilge ÖZTÜRK 0000-0003-1788-9208

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 23, 2023
Acceptance Date December 8, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA ERTAÇ, A., & ÖZTÜRK, B. (2023). Fen Öğretiminde Jigsaw Tekniğini Kullanımı. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 237-251. https://doi.org/10.48066/kusob.1394892