Research Article
BibTex RIS Cite

Temel Matematik Kavramlarının Okul Öncesi Çocuklarına Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 225 - 236, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1394007

Abstract

Okul öncesi dönem yaşamın tüm evrelerini etkileyen çok önemli bir dönemdir. Bu araştırma 48-60 aylık çocuklara matematik kavramlarının öğretiminde kullanılan yöntemlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların sınıfları önceden belli olduğundan ve rastgele deney gruplarına aktarılmaları söz konusu olmadığından araştırma nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel model ile yapılmıştır. Çalışma Doğu Karadeniz’in bir ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarına devam eden 48-60 aylık toplam 40 çocuk ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi-3” kullanılmıştır. Çocuklar 4 yaş 0 ay ve 5 yaş 11 ay yaş aralığında olduğundan testin 25-76 arası maddeleri kullanılmıştır. Araştırmaya ön test ile başlanmış ve çocukların düşük puan aldıkları dört kavram için farklı yöntemler kullanılarak etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinlikler dört hafta boyunca çocuklara uygulanmıştır. Daha sonra bir hafta ara verilip son test uygulanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda okul öncesinde temel matematik kavram öğretiminde drama, düz anlatım, oyunla anlatım ve müzikle anlatım yöntemleri arasından en etkili yöntemin müzikle anlatım yöntemi olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın okul öncesi kurumlarda çalışan öğretmenler için müzikle anlatım yöntemi ve drama yöntemi ile ilgili daha fazla etkinlik hazırlamaları konusunda rehber olması beklenmektedir. Düz anlatımın diğer yöntemlere göre çok daha az etkili olduğu düşünülürse okul öncesi öğretmenlerinin düz anlatımdan kaçınmalarının çocukların öğrenimi için daha iyi olacağı söylenebilir.

Thanks

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesine teşekkür ederiz.

References

 • Akman, B. (2010). Erken çocuklukta matematik eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alıcı, D. (2016). Fen ve teknoloji dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Aydede, M.N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Journal of Turkish Science Education, 6(1), 115-127.
 • Aydın, Ö., & Aykaç, N. (2016). Yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerinin çevre farkındalığına etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 1-16.
 • Baroody, A.J., Clements, D.H., & Sarama, J. (2019). Teaching and learning mathematics in early childhood programs. Handbook of Early Childhood Care and Education, 329-353.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. Bonface, K., Thinguri, R.W., Koech, P.K., & Ngaruiya, B.N. (2015). The congruence between teaching and learning! exploration of the relationship between preschool teaching or ınstructional methods and mathematics performance in lower primary schools in Kenya. Journal of Education and Practice, 6(9), 85-93.
 • Charlesworth, R., & Lind, K.K. (2007). Math & Science for young children. New York: Thomson Delmar Learning Corporation.
 • Clements, D.H., & Sarama, J. (2007). Effects of a preschool mathematics curriculum: Summative research on the Building Blocks project. Journal for research in Mathematics Education, 38(2), 136-163.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çelik, M., & Kandır, A. (2013). The effect of “big maths for little kids” curriculum on mathematical development of 61-72 month-old children. Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 551-567.
 • Çelik, S.B. (2019). Okul öncesi eğitimde matematik etkinliğiyle ilgili öğretmen görüşleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(23), 107-114.
 • Elofsson, J., Englund Bohm, A., Jeppsson, C., & Samuelsson, J. (2018). Physical activity and music to support pre-school children’s mathematics learning. Education 3-13, 46(5), 483-493.
 • Erdal, G. G. (2012). Gelişim ve öğrenme kuramcılarına göre müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi eğitimdeki yeri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(4), 54-59.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarda drama yöntemi ile verilen matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ergül, A. (2007). Boehm okul öncesi temel kavramlar testi-3’ün 36-47 aylık çocuklar için Türkçeye uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Gazaioğlu İ. (2019). Anasınıfına devam eden çocukların temel kavram bilgileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Güler, T. D. (2011). 6. sınıf fen ve teknoloji dersindeki ‘hücre ve organelleri’ konusunun eğitsel oyun yöntemiyle öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kara, Y., & Aslan, B. (2018). Okul öncesi dönemde besinler konusunun yaratıcı drama uygulamalarıyla öğretilmesinin öğrenme düzeyine etkisi. EKEV Akademi Dergisi, (75), 141-158.
 • Köğce, D., & Aykaç, M. (2017). Matematik kazanımlarının öğretiminde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 523-542.
 • Lumandan, E. L. (2018). Implementation of creative drama activities in three selected preschools. Doctoral dissertation. University of Malaya, Kuala Lumpur.
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidencebased inquiry (7th ed.). Boston: Pearson.
 • Nanney, M., Larowe, T., Davey, C., Frost, N., Arcan, C., & O’meara, J. (2017). Obesity prevention in early child care settings: A bistate (Minnesota and Wisconsin) assessment of best practices, implementation difficulty and barries. Health Education & Behavior, 44(1), 23-31.

An Investigation of the Methods Used in Teaching Basic Mathematics Concepts To Preschool Children: Pilot Study

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 225 - 236, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1394007

Abstract

Preschool period is a very important period that affects all stages of life. This study was conducted to examine the methods used in teaching math concepts to 48-60 month old children. Since the classes of the children participating in the study were predetermined and they were not randomly assigned to experimental groups, the study was conducted with the quasi-experimental model, one of the quantitative research designs. The study was conducted with a total of 40 children aged 48-60 months attending kindergartens affiliated with the Ministry of National Education in a province of the Eastern Black Sea region. "Boehm Preschool Basic Concepts Test-3" was used as a data collection tool. Since the children were between the ages of 4 years 0 months and 5 years 11 months, items 25-76 of the test were used. The study started with a pre-test and activities were prepared using different methods for the four concepts for which children scored low. The activities were applied to the children for four weeks. Then, the post-test was administered after a one-week break. The data were analyzed with SPSS package program. As a result of the analysis, it was determined that the most effective method among drama, lecture, play and music methods in teaching basic mathematics concepts in preschool. In this direction, the study is expected to be a guide for teachers working in preschool institutions to prepare more activities related to music and drama methods. Considering that lecturing is much less effective than other methods, it can be said that it would be better for children's learning if preschool teachers avoid lecturing.

References

 • Akman, B. (2010). Erken çocuklukta matematik eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alıcı, D. (2016). Fen ve teknoloji dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Aydede, M.N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Journal of Turkish Science Education, 6(1), 115-127.
 • Aydın, Ö., & Aykaç, N. (2016). Yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerinin çevre farkındalığına etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 1-16.
 • Baroody, A.J., Clements, D.H., & Sarama, J. (2019). Teaching and learning mathematics in early childhood programs. Handbook of Early Childhood Care and Education, 329-353.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. Bonface, K., Thinguri, R.W., Koech, P.K., & Ngaruiya, B.N. (2015). The congruence between teaching and learning! exploration of the relationship between preschool teaching or ınstructional methods and mathematics performance in lower primary schools in Kenya. Journal of Education and Practice, 6(9), 85-93.
 • Charlesworth, R., & Lind, K.K. (2007). Math & Science for young children. New York: Thomson Delmar Learning Corporation.
 • Clements, D.H., & Sarama, J. (2007). Effects of a preschool mathematics curriculum: Summative research on the Building Blocks project. Journal for research in Mathematics Education, 38(2), 136-163.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Çelik, M., & Kandır, A. (2013). The effect of “big maths for little kids” curriculum on mathematical development of 61-72 month-old children. Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 551-567.
 • Çelik, S.B. (2019). Okul öncesi eğitimde matematik etkinliğiyle ilgili öğretmen görüşleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(23), 107-114.
 • Elofsson, J., Englund Bohm, A., Jeppsson, C., & Samuelsson, J. (2018). Physical activity and music to support pre-school children’s mathematics learning. Education 3-13, 46(5), 483-493.
 • Erdal, G. G. (2012). Gelişim ve öğrenme kuramcılarına göre müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi eğitimdeki yeri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(4), 54-59.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarda drama yöntemi ile verilen matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ergül, A. (2007). Boehm okul öncesi temel kavramlar testi-3’ün 36-47 aylık çocuklar için Türkçeye uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Gazaioğlu İ. (2019). Anasınıfına devam eden çocukların temel kavram bilgileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Güler, T. D. (2011). 6. sınıf fen ve teknoloji dersindeki ‘hücre ve organelleri’ konusunun eğitsel oyun yöntemiyle öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kara, Y., & Aslan, B. (2018). Okul öncesi dönemde besinler konusunun yaratıcı drama uygulamalarıyla öğretilmesinin öğrenme düzeyine etkisi. EKEV Akademi Dergisi, (75), 141-158.
 • Köğce, D., & Aykaç, M. (2017). Matematik kazanımlarının öğretiminde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 523-542.
 • Lumandan, E. L. (2018). Implementation of creative drama activities in three selected preschools. Doctoral dissertation. University of Malaya, Kuala Lumpur.
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidencebased inquiry (7th ed.). Boston: Pearson.
 • Nanney, M., Larowe, T., Davey, C., Frost, N., Arcan, C., & O’meara, J. (2017). Obesity prevention in early child care settings: A bistate (Minnesota and Wisconsin) assessment of best practices, implementation difficulty and barries. Health Education & Behavior, 44(1), 23-31.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Early Childhood Education, Mathematics Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Nuray GÜNAYDIN 0009-0005-1146-8711

Betül KÜÇÜK-DEMİR 0000-0002-6752-6803

Cansu TUTKUN 0000-0002-2722-2274

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 21, 2023
Acceptance Date December 8, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA GÜNAYDIN, N., KÜÇÜK-DEMİR, B., & TUTKUN, C. (2023). Temel Matematik Kavramlarının Okul Öncesi Çocuklarına Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi: Pilot Çalışma. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 225-236. https://doi.org/10.48066/kusob.1394007