Research Article
BibTex RIS Cite

An Examination On the Reading Habits of Teachers Teaching Turkish Course

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 276 - 291, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1370347

Abstract

The aim of the study is to determine the level of reading habits of Turkish and classroom teachers and the effects of some variables (gender, branch, seniority, institution, education level, place of employment, owning a personal library, number of books read monthly) on reading habits. For this purpose, “quantitative research method” was used in the study. In the study, "relational screening", one of the quantitative research models was used. The participants of this study are classroom and Turkish teachers who take Turkish lessons. The sample consisted of 156 teachers determined by convenient sampling. "Reading Habit Attitude Scale" was used as a data collection tool in the study. The scale consists of three dimensions and 34 items. Non-parametric analysis techniques were used in the analysis of the data obtained with the data collection tool. At the end of the study, it was determined that Turkish and classroom teachers had a high level of reading habits in Turkish. In the study; It was found that gender and the number of books read monthly had a significant and positive effect on teachers' reading habits. On the other hand, it has been concluded that the variables of branch, seniority, institution, education level, place of employment, having a personal library have no effect on teachers' reading habits.

References

 • Balcı, A., Coşkun, E. ve Tamer, M. (2012). Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarının genel amaçları bakımından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-13.
 • Bamberger, R.(1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (Çev. Bengü Çapar). Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphanecilik Dizisi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitapevi.
 • Engin, G. & Koç, G. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya ilişkin tutumları. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 71-83.
 • Fidan, N. & Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 7-20
 • Griethuijsen, R.A.L.F., Eijck, M.W., Haste, H., Brok, P.J., Skinner, N.C., Mansour, N., etal.(2014).Global patterns in students’ views of science and interest in science. Research in Science Education, 45(4), 581–603. doi:10.1007/s11165-014-9438-6
 • Gündüz, O. & Şimşek T. (2011). Anlama teknikleri 1: Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. (1. Basım). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. İşeri, K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 468-487.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (26. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavcar, C. Oğuzkan, F. & Aksoy, Ö. (2003). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Konan, N. & Oğuz, V. (2013). Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1) , 87-103. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/10274/126057
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2015). Türkçe öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2018). Türkçe öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2019).Türkçe öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Mut, G. (2021). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığının oluşmasında etkili olan faktörlere ilişkin görüşleri. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi:
 • Oğuz, E., Yalınkılıç, K. & Ülper, H. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi1 (1), 1-11
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri . Türk Kütüphaneciliği , 28 (3) , 323-337 .
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. (1. Basım) Ankara: Öncü Basımevi.
 • Öztürk Karakoç, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.

Türkçe Dersini Okutan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 276 - 291, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1370347

Abstract

Çalışmanın amacı Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin Türkçe kitap okuma alışkanlığı düzeylerini ve bazı değişkenlerin (cinsiyet, branş, kıdem, çalışılan kurum, eğitim düzeyleri, görev yaptıkları yerleşim yeri, şahsi kütüphaneye sahip olma, aylık okunan kitap sayısı) okuma alışkanlığına etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma nicel araştırma modellerinden “ilişkisel tarama” kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını Türkçe dersine giren sınıf ve Türkçe öğretmenleridir. Örneklemi ise uygun örnekleme ile belirlenmiş 156 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üç boyut ve 34 maddeden oluşmaktadır. Veri toplama aracıyla el edilen verilerin analizinde parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin Türkçe kitap okuma alışkanlığının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada; cinsiyet ve aylık okunan kitap sayısının öğretmenlerin okuma alışkanlıkları üzerinde anlamlı düzeyde ve olumlu yönde etki ettiği bulunmuştur. Buna karşılık branş, kıdem, çalışılan kurum, eğitim düzeyleri, görev yaptıkları yerleşim yeri, şahsi kütüphaneye sahip olma değişkenlerinin öğretmenlerin okuma alışkanlıkları üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Balcı, A., Coşkun, E. ve Tamer, M. (2012). Cumhuriyet dönemi Türkçe dersi öğretim programlarının genel amaçları bakımından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-13.
 • Bamberger, R.(1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (Çev. Bengü Çapar). Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphanecilik Dizisi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitapevi.
 • Engin, G. & Koç, G. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya ilişkin tutumları. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 71-83.
 • Fidan, N. & Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 7-20
 • Griethuijsen, R.A.L.F., Eijck, M.W., Haste, H., Brok, P.J., Skinner, N.C., Mansour, N., etal.(2014).Global patterns in students’ views of science and interest in science. Research in Science Education, 45(4), 581–603. doi:10.1007/s11165-014-9438-6
 • Gündüz, O. & Şimşek T. (2011). Anlama teknikleri 1: Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. (1. Basım). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. İşeri, K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 468-487.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (26. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavcar, C. Oğuzkan, F. & Aksoy, Ö. (2003). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Konan, N. & Oğuz, V. (2013). Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1) , 87-103. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/10274/126057
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2015). Türkçe öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2018). Türkçe öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (2019).Türkçe öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Mut, G. (2021). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığının oluşmasında etkili olan faktörlere ilişkin görüşleri. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi:
 • Oğuz, E., Yalınkılıç, K. & Ülper, H. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi1 (1), 1-11
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri . Türk Kütüphaneciliği , 28 (3) , 323-337 .
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. (1. Basım) Ankara: Öncü Basımevi.
 • Öztürk Karakoç, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Araştırma Makaleleri.
Authors

Müjgan SEVİN ÖZTÜRK 0000-0002-6115-4308

Mehmet Nuri KARDAŞ 0000-0001-6732-7815

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA SEVİN ÖZTÜRK, M., & KARDAŞ, M. N. (2023). Türkçe Dersini Okutan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 276-291. https://doi.org/10.48066/kusob.1370347