Research Article
BibTex RIS Cite

Yabancılara Türkçe Öğretimi Setlerinde Dil Kullanım Alanları: Yedi İklim A1-A2 Örneği

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 165 - 183, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1334739

Abstract

Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni, dilin kullanım alanlarını bireyin sosyal yaşantısındaki kullanımına göre sınıflandırarak; dilin özel (kişisel) alanda, kamusal alanda, mesleki alanda ve eğitim alanında kullanımlarına göre gruplandırmıştır. Ardından Başvuru Metninde detaylı bir şekilde yer alan dış kullanım bağlamı tablosunda dil kullanım alanlarını; Alanlar/Mekânlar, Kurumlar, Kişiler, Nesneler, Olaylar, Eylemler ve Metinler olarak dış kullanım bağlamları olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarını dil kullanım alanları açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemi temel alınarak yürütülen bu araştırmada, örneklem olarak alınan Yedi İklim A1-A2 Türkçe ders kitabında bulunan verilerin toplanmasında doküman incelemesinden; verilerin analiz edilmesinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda her iki düzey ders kitabında en fazla yer bulan dil kullanım alanının Özel (Kişisel) Alan olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akat, N. (2022). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma metinlerinin diller için Avrupa ortak başvuru metnine uygunluğu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bartın.
 • Avrupa konseyi (2009b). Common European Framework of References for language: Learning, Teaching, Assestment. Germany: Telc GmbH.
 • Avrupa Konseyi (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi (2. bs.) (çev: Millî Eğitim Bakanlığı). Almanya: telc GmbH.
 • Aydoğdu, İ. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ön hazırlık çalışmaları. Aydın Tömer Dil Dergisi, 7(2), 265-285.
 • Ayverdi, T. & Güleç, E. (2021). 2018 Avrupa dilleri ortak başvuru metninin program geliştirme ölçütleri açısından değerlendirilmesi. Aydın Tömer Dil Dergisi, 6(2), 161-194.
 • Baştürk, Ş. & Konu, M. M. (2022). Görsel göstergelerin kültür aktarımındaki işlevi: Yedi İklim Türkçe öğretim seti örneği. e-Kafkas Journal of Educational Research, 9(1), 79-108.
 • Council of Europe (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, Assesment, Cambridge University Press/ Council of Europe.
 • Çelik, N. & Başutku, S. (2020). 2018 (CEFR) diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi yeni açıklamalar metninde okuma becerisine yönelik incelemeler. Aydın Tömer Dil Dergisi, 5(1), 91-118.
 • Demirel, Ö. (2016). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Demirel, Ö. & İşisağ K. U. (2010). Diller için Avrupa ortak başvuru metni’nin konuşma becerisinin gelişiminde kullanılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 190-204
 • Dündar, S. A. & Polat, A. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programının 21. yüzyıl becerileri kapsamında incelenmesi. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021 Yunus
 • Emre ve Türkçe Yılı Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 66-77.
 • Erdal, K. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarının tanınmış kişiler açısından incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (72), 237-248.
 • Fişekçioğlu, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması: B1 dil düzeyi model önerisi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(27), 871-893.
 • Göçen, G. & Buluş, F. (2022). Yabancılar için “Hayat Boyu Türkçe” ders kitaplarında yer alan söz varlığı unsurları. Journal of Sustainable Education Studies, Özel Sayı 1 (Ö1), 70-87.
 • Gönen Kayacan, S. & Öncül, V. (2021). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki terim karmaşası. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(2), 778-790.
 • Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem.
 • İşisağ, K. (2008). Avrupa dilleri ortak başvuru metni’nin dilbilimsel açıdan incelenmesi. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 105-122.
 • Karagöl E (2020). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Güncel Türkçe Öğretim Programları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 56-71.
 • Kavun, M. & Mert, O. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alanında hazırlanan doktora tezlerinin özetleri üzerinden okunabilirliğinin değerlendirilmesi. G. E. Aşan (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine güncel araştırmalar içinde (s. 17-36), Sonçağ Yayıncılık.
 • Kaya, M. & Kardaş, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı üzerine inceleme. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-20.
 • Kılıç, A. (2021). Türkiye Maarif Vakfı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı A1-A2 dinleme/izleme ve okuma/anlama kazanımlarının 21.yüzyıl okuryazarlık becerileri kapsamında değerlendirilmesi. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 4 (2), 148-164.
 • Kocayanak, D. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan konuşma becerisi etkinliklerinin karşılaştırılması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 123-139.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında söz varlığını zenginleştirme. Tarih Okulu Dergisi, 13(46), 1822-1857.
 • Özenç, E. (2020). Yabancılara Türkçe öğretim kitaplarında kültür aktarımı ile metin ve görsel bütünlüğünün incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 207-229.
 • Saskatchewan (2000). Programme D’etudes, Ministere de I’Education de la Saskatchewan.
 • Saskatchewan (2001). Philosophie et methodes d’enseignement. Ministere de I’Education de lan Saskatchewan.
 • Sallabaş, M. E. & Sağlık, H. (2020). Yabancılara Türkçe öğretim setlerinde yer alan konuşma etkinliklerinde dilin kullanım alanları. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 237-249.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözer, B. & Pilanci, H. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin Avrupa ortak başvuru metni hakkındaki düşünceleri. Aydın Tömer Dil Dergisi, 6(1), 85-102.
 • Şengezer, M. & Doyuran, Z. (2021). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcükler arası anlam ilişkileri: Yeni Hitit yabancılar için Türkçe örneği. Dil Dergisi, 172(1), 108-127.
 • Tanrıverdi, A. E. & Tüm, G. (2016). Authenticity ın writing activities ın TFL course books: A comparative study on writing activities ın Yeni Hitit and Istanbul Turkish coursebooks for foreigners 2. Turkophone, 3(2), 18-36.
 • Türkiye Maarif Vakfı, (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı. İstanbul.
 • Uğur, F. & Azizoğlu, N. İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi / Assessment of Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language in terms of Vocabulary Teaching. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 151-166.
 • Yazıcı, N., Altuntaş Gürsoy, İ. & Demirel Aydemir, G. D. (2021). aspects of narrative competence in language levels and narrative texts in the CEFR1. Kastamonu Eğitim Dergisi, 29(3), 559-573.
 • Yedi İklim A1 Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı. (2015). Yunus Emre Enstitüsü, Ankara.
 • Yedi İklim A2 Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı. (2015). Yunus Emre Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşil, Y. & Kartal, M. (2021). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda A1-A2 düzeyinde kelime hazinesi geliştirmeye yönelik bulmaca örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(30), 607-624.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (12. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Williams, L. (1990). ‘The modification of speech perception and production in second language learning’. Perception and Psycho physics, 26(2), 95-104

Areas of Language Use in Turkish Teaching Sets to Foreigners: Example of Seven Climates A1-A2

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 165 - 183, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1334739

Abstract

The Common European Framework of Reference for Languages, by classifying the areas of use of language according to the use of the individual in his social life; classified the language according to its use in the private (personal) sphere, in the public sphere, in the professional field and in the field of education. Then, the language usage areas in the external usage context table included in detail in the Application Text; Areas/Places are classified as external contexts of use as Institutions, People, Objects, Events, Actions and Texts. The aim of this study is to determine the language usage areas in Yedi İklim A1 and A2 Turkish textbooks used in teaching Turkish as a foreign language. In this study, in which qualitative research approaches were used, in the collection of the data in the Yedi İklim A1-A2 Turkish textbook; Content analysis was used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that the most common language usage area in both textbooks was Private (Personal) Area.

References

 • Akat, N. (2022). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma metinlerinin diller için Avrupa ortak başvuru metnine uygunluğu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bartın.
 • Avrupa konseyi (2009b). Common European Framework of References for language: Learning, Teaching, Assestment. Germany: Telc GmbH.
 • Avrupa Konseyi (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi (2. bs.) (çev: Millî Eğitim Bakanlığı). Almanya: telc GmbH.
 • Aydoğdu, İ. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ön hazırlık çalışmaları. Aydın Tömer Dil Dergisi, 7(2), 265-285.
 • Ayverdi, T. & Güleç, E. (2021). 2018 Avrupa dilleri ortak başvuru metninin program geliştirme ölçütleri açısından değerlendirilmesi. Aydın Tömer Dil Dergisi, 6(2), 161-194.
 • Baştürk, Ş. & Konu, M. M. (2022). Görsel göstergelerin kültür aktarımındaki işlevi: Yedi İklim Türkçe öğretim seti örneği. e-Kafkas Journal of Educational Research, 9(1), 79-108.
 • Council of Europe (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, Assesment, Cambridge University Press/ Council of Europe.
 • Çelik, N. & Başutku, S. (2020). 2018 (CEFR) diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi yeni açıklamalar metninde okuma becerisine yönelik incelemeler. Aydın Tömer Dil Dergisi, 5(1), 91-118.
 • Demirel, Ö. (2016). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Demirel, Ö. & İşisağ K. U. (2010). Diller için Avrupa ortak başvuru metni’nin konuşma becerisinin gelişiminde kullanılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 190-204
 • Dündar, S. A. & Polat, A. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programının 21. yüzyıl becerileri kapsamında incelenmesi. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021 Yunus
 • Emre ve Türkçe Yılı Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 66-77.
 • Erdal, K. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarının tanınmış kişiler açısından incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (72), 237-248.
 • Fişekçioğlu, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması: B1 dil düzeyi model önerisi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(27), 871-893.
 • Göçen, G. & Buluş, F. (2022). Yabancılar için “Hayat Boyu Türkçe” ders kitaplarında yer alan söz varlığı unsurları. Journal of Sustainable Education Studies, Özel Sayı 1 (Ö1), 70-87.
 • Gönen Kayacan, S. & Öncül, V. (2021). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki terim karmaşası. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(2), 778-790.
 • Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem.
 • İşisağ, K. (2008). Avrupa dilleri ortak başvuru metni’nin dilbilimsel açıdan incelenmesi. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 105-122.
 • Karagöl E (2020). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Güncel Türkçe Öğretim Programları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 56-71.
 • Kavun, M. & Mert, O. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi alanında hazırlanan doktora tezlerinin özetleri üzerinden okunabilirliğinin değerlendirilmesi. G. E. Aşan (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine güncel araştırmalar içinde (s. 17-36), Sonçağ Yayıncılık.
 • Kaya, M. & Kardaş, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı üzerine inceleme. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-20.
 • Kılıç, A. (2021). Türkiye Maarif Vakfı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı A1-A2 dinleme/izleme ve okuma/anlama kazanımlarının 21.yüzyıl okuryazarlık becerileri kapsamında değerlendirilmesi. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 4 (2), 148-164.
 • Kocayanak, D. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan konuşma becerisi etkinliklerinin karşılaştırılması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 123-139.
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında söz varlığını zenginleştirme. Tarih Okulu Dergisi, 13(46), 1822-1857.
 • Özenç, E. (2020). Yabancılara Türkçe öğretim kitaplarında kültür aktarımı ile metin ve görsel bütünlüğünün incelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 207-229.
 • Saskatchewan (2000). Programme D’etudes, Ministere de I’Education de la Saskatchewan.
 • Saskatchewan (2001). Philosophie et methodes d’enseignement. Ministere de I’Education de lan Saskatchewan.
 • Sallabaş, M. E. & Sağlık, H. (2020). Yabancılara Türkçe öğretim setlerinde yer alan konuşma etkinliklerinde dilin kullanım alanları. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 237-249.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözer, B. & Pilanci, H. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin Avrupa ortak başvuru metni hakkındaki düşünceleri. Aydın Tömer Dil Dergisi, 6(1), 85-102.
 • Şengezer, M. & Doyuran, Z. (2021). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcükler arası anlam ilişkileri: Yeni Hitit yabancılar için Türkçe örneği. Dil Dergisi, 172(1), 108-127.
 • Tanrıverdi, A. E. & Tüm, G. (2016). Authenticity ın writing activities ın TFL course books: A comparative study on writing activities ın Yeni Hitit and Istanbul Turkish coursebooks for foreigners 2. Turkophone, 3(2), 18-36.
 • Türkiye Maarif Vakfı, (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı. İstanbul.
 • Uğur, F. & Azizoğlu, N. İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi / Assessment of Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language in terms of Vocabulary Teaching. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 151-166.
 • Yazıcı, N., Altuntaş Gürsoy, İ. & Demirel Aydemir, G. D. (2021). aspects of narrative competence in language levels and narrative texts in the CEFR1. Kastamonu Eğitim Dergisi, 29(3), 559-573.
 • Yedi İklim A1 Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı. (2015). Yunus Emre Enstitüsü, Ankara.
 • Yedi İklim A2 Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı. (2015). Yunus Emre Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşil, Y. & Kartal, M. (2021). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda A1-A2 düzeyinde kelime hazinesi geliştirmeye yönelik bulmaca örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(30), 607-624.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (12. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Williams, L. (1990). ‘The modification of speech perception and production in second language learning’. Perception and Psycho physics, 26(2), 95-104

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language Studies (Other)
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Aslı MADEN 0000-0002-3336-0198

Akif ÖZGEN 0000-0002-4157-8517

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA MADEN, A., & ÖZGEN, A. (2023). Yabancılara Türkçe Öğretimi Setlerinde Dil Kullanım Alanları: Yedi İklim A1-A2 Örneği. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 165-183. https://doi.org/10.48066/kusob.1334739