Research Article
BibTex RIS Cite

İki Dillilere Türkçe Ad Durum Eklerinin Kavram Haritaları Tekniği İle Öğretimi: Bir Eylem Araştırması

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 142 - 164, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1333972

Abstract

Bu çalışma iki dillilere ad durum eklerinin öğretiminde kavram haritalarının kullanılmasının etkilerini inceleyen bir araştırmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseninin kullanıldığı çalışmada amaçsal örnekleme yöntemi esas alınmış ve araştırma Çanakkale ilinde faaliyet gösteren Rum azınlık okullarında yürütülmüştür. Eylem araştırması sürecinde tutulan öğretmen günlükleri, öğrenci etkinlikleri ve odak grup görüşmesinde elde edilen veriler çalışmanın veri havuzunu oluşturmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların ad durum eklerinin özellikle yan işlevlerini kullanırken zorlandıkları görülmüştür. Öğrencilerin bilgi eksikliği, bazı öğrencilerin Türkçe konuşma pratiğinin az olması, Rum dilinde ad durum eklerinin farklı olması ve bu farkın öğrencileri olumsuz etkilemesi bu sorunun kaynağını oluşturan üç ana nedendir. Çalışma sonucunda ad durum eklerinin kavram haritaları tekniği ile öğretilmesinin çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin başarısına olumlu etki ettiği görülmüştür.

References

 • Acat, B. (2003). Kavram haritalarının Türkçe öğretiminde kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (34), 168-193.
 • Atagül, Y. Y. ve Cevher, Ö. Y. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hâl eki sorunsalı (Sakarya Üniversitesi Örneği). TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1(5), 294-332.
 • Avedisyan, S. (1997). Azınlık okullarında sınıf iklim ve iletişim. Yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Atıcı Köktaş, N., ve Büyükbaş, H. (2016). Lozan Antlaşması, dini azınlıklar ve dış ilişkiler boyutu. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 1-11.
 • Barcın, S. (2019). Kırgızlara Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin yeri. Aydın Tömer Dil Dergisi, 4(1), 30-55.
 • Barış, L. (2017). The effects of the Armenian schools on the ethnic identity formation of the Armenian students in Turkey. Doktora tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Boylu, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel seviyedeki İranlı öğrencilerin yazma problemleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(2), 335-349.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde eleştirel dinleme/izleme uygulamaları üzerine bir eylem araştırması. Doktora tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çorbacı, O. K. (2022). Azınlık örgün eğitim kurumlarında cumhuriyet sonrası din eğitimi ve müfredatları: İstanbul-Ermeni okulları örneği. Doktora tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dere, M. (2008). Türkiye'de azınlık okulları (1945-2007). Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dolaş, E. (2019). Azınlık okullarında sınıf yönetimini zorlaştıran öğretmen davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Duman, G. B. (2013). Kırgızların Türkiye Türkçesi öğrenirken ad durum biçimbirimleriyle ilgili yaptıkları hatalar ve çözüm önerileri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 82-94.

Teaching Turkish Case Endings to Bilinguals With Concept Maps: An Action Research

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 142 - 164, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1333972

Abstract

This study is a research that examines the effects of using concept maps in teaching case endings to bilinguals. Purposeful sampling method was used in the study, in which the action research design, which is one of the qualitative research methods, was used, and the research was carried out in Rum Minority Schools operating in Çanakkale. The teacher diaries kept during the action research process, student activities and the data obtained in the focus group interview formed the data pool of the study. The obtained data were interpreted by content analysis. As a result of the study, it was seen that the participants had difficulties in using the case endings, especially the side functions. The lack of knowledge of the students, the fact that some students have little practice in speaking Turkish, the difference in the case endings in the Romaic language and the negative effects of this difference on the students are the three main reasons for this problem. As a result of the study, it was seen that teaching the noun case suffixes with the concept maps technique had a positive effect on the success of the students who made up the study group.

References

 • Acat, B. (2003). Kavram haritalarının Türkçe öğretiminde kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (34), 168-193.
 • Atagül, Y. Y. ve Cevher, Ö. Y. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hâl eki sorunsalı (Sakarya Üniversitesi Örneği). TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1(5), 294-332.
 • Avedisyan, S. (1997). Azınlık okullarında sınıf iklim ve iletişim. Yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Atıcı Köktaş, N., ve Büyükbaş, H. (2016). Lozan Antlaşması, dini azınlıklar ve dış ilişkiler boyutu. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 1-11.
 • Barcın, S. (2019). Kırgızlara Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin yeri. Aydın Tömer Dil Dergisi, 4(1), 30-55.
 • Barış, L. (2017). The effects of the Armenian schools on the ethnic identity formation of the Armenian students in Turkey. Doktora tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Boylu, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel seviyedeki İranlı öğrencilerin yazma problemleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(2), 335-349.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde eleştirel dinleme/izleme uygulamaları üzerine bir eylem araştırması. Doktora tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çorbacı, O. K. (2022). Azınlık örgün eğitim kurumlarında cumhuriyet sonrası din eğitimi ve müfredatları: İstanbul-Ermeni okulları örneği. Doktora tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dere, M. (2008). Türkiye'de azınlık okulları (1945-2007). Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dolaş, E. (2019). Azınlık okullarında sınıf yönetimini zorlaştıran öğretmen davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Duman, G. B. (2013). Kırgızların Türkiye Türkçesi öğrenirken ad durum biçimbirimleriyle ilgili yaptıkları hatalar ve çözüm önerileri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 82-94.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language Studies (Other), New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkiye)
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ömür GÖKAKIN 0000-0001-7210-3453

Esin YAĞMUR ŞAHİN 0000-0002-9730-3280

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA GÖKAKIN, Ö., & YAĞMUR ŞAHİN, E. (2023). İki Dillilere Türkçe Ad Durum Eklerinin Kavram Haritaları Tekniği İle Öğretimi: Bir Eylem Araştırması. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 142-164. https://doi.org/10.48066/kusob.1333972