Research Article
BibTex RIS Cite

World Cattle Production, Cattle Breeding in Çanakkale

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 184 - 208, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1329991

Abstract

Cattle breeding is important for feeding the population of Turkiye as well as for the supply of meat and dairy raw materials to the livestock-based industry Jul. An attempt has been made to reveal the cattle breeding and decreasing yields in Çanakkale. Qualitative research methods were used in the study. The Legal data bases were analyzed through written by upgrated. The cattle breeding data of the world, Turkiye and Çanakkale were used and the situations arising in the research were questioned.
There are approximately 1.4 billion cattle and more than 340 million tons of meat are produced in the world every year. There are 216,305 registered cattle in Çanakkale. It has a rate of 1.37% in the stock of cattle in Turkiye. Cattles were counted in 3 ways as pure culture breed, culture cross breed and local breed in Çanakkale. According to the data obtained from these censuses, 84.21% of cattle are pure culture breed, 9.03% culture cross breed, 6.75% local breed. According to the data, Biga district is leading. Çanakkale where provides 27 % of milk income, 61 % of meat income and 63 % of leather income.
Although there is a very large income increase in cattle incomes in Çanakkale by ₺, but huge losses have occurred in terms of euro. While the milk income of Çanakkale province increased by 139% from 2013 to 2019 in ₺, it experienced a loss of 9.90% with the euro exchange rate. Meat revenues, on the other hand, increased by 113% from 2013 to 2019, while euro with 19.88% income loss. While there was a 4.51% decrease in leather revenues from 2014 to 2019, when we look at the euro exchange rate, it experienced a loss of 54.62%.

References

 • Aksoy, A. (2003). Hayvan Islahı Ders Notları, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, http://www.istanbulmanda.org/wp-content/uploads/2015/06/ISLAH-MAKALE-KAFKAS.pdf
 • Alev, N. (2018). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün Genel Ekonomik Durumu. G.Ü. İslâhiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 30(119), 735-744.
 • Aydın, B. & Demirkol, C. (2021). Çanakkale İli Ayvacık İlçesinde Organik Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik ve Fonksiyonel Analizi. Sosyal Bilimler Metinleri, (01), 49-61.
 • Buchholz, K. (2021). Beef Market in The U.S, The Biggest Producers of Beef in The World, Apr 27, https://www.statista.com/chart/19127/biggest-producers-of-beef/
 • Çağdaş, K. (1955). Hindistan'da İnek Kültü ve Bu Kültün Menşei Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 53-67
 • Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). London and New York, NY Routledge Falmer.
 • Ilgar, R. (2018). Ekoloji ve Çevre Araştırmaları, Ekin Basım Yayın
 • Mundan, D. & Karabulut, O. (2008). Sütçü Sığırlarda Damızlıkta Kullanma Süresi ve Uzun Ömürlülüğün Ekonomik Açıdan Önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 19(1), 65-68
 • Özhan, M. & Uğur, F. 1995. Sığır Besisinde Yaş Faktörünün Önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (4), 569-574.
 • Özhan, M. (2001). Büyükbaş Hayvan Yetiştirme, Atatürk Üniversitesi Yayınları. No: 134 Erzurum.
 • Anonim (2013). Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2013 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 22.04.2021, s.26
 • Anonim (2014) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2014 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 22.04.2021, s.26
 • Anonim (2015) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2015 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 06.02.2021, s.21
 • Anonim (2016) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2016 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 06.02.2021, s.23

Dünya Sığır Üretimi, Çanakkale’deki Sığırcılık ve Gelirleri

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 184 - 208, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1329991

Abstract

Sığırcılık, Türkiye’nin nüfusu beslemesinin yanında hayvancılığa dayalı sanayiye et ve süt hammadde temini açısından da önemlidir. Çanakkale’deki sığırcılık ve azalan verimler çerçevesince ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Resmi veri ve arşiv taraması, güncel verilerin analizleri kullanılmıştır. Dünya, Türkiye ve Çanakkale’nin sığırcılığa ait verilerden yararlanılmış ve araştırmada ortaya çıkan durumlar sorgulanmıştır.
Dünyada 1.4 milyara yakın sığır bulunmaktadır ve her yıl 340 milyon tondan fazla et üretimi gerçekleşmektedir. Çanakkale’de ise 216,305 adet kayıtlı sığır bulunmaktadır. Türkiye’deki büyükbaş hayvan varlığında %1,37’lik paya sahiptir. Çanakkale’deki sığırlar; saf kültür ırkı, kültür melezi ve yerli ırk olmak üzere 3 şekilde sayımları yapılmıştır. Bu sayımlardan elde edilen verilere göre sığır varlığının %84,21’i saf kültür ırkı, %9,03’ü kültür melezi ırkı, %6,75’i yerli ırkından oluşmaktadır. Verilere göre Biga ilçesi en önde gelmektedir. Çanakkale’de elde edilen süt gelirlerinin %27’sini, et gelirlerinin %61’ini, deri gelirlerinin %63’ünü karşılamaktadır.
Çanakkale ilinde sığırcılık gelirlerinde çok büyük gelir artışı görülse de euro bazlı bakıldığında çok büyük kayıplar oluşmuştur. Çanakkale ilinin ₺ üzerinden 2013’ten 2019’a süt gelirlerinde %139’luk bir artış, et gelirlerinde %113’lük bir artış, deri gelirlerinde %4,51’lik bir azalış gözlenmektedir. Elde edilen sayısal veriler euro kuru üzerinden baktığımızda artmak değil, azalma gözlenmektedir. Süt gelirlerinde %9,90’lık, et gelirlerinde %19,88’lik, deri gelirlerinde ise %54,62’lik gelir kaybı yaşamıştır.

References

 • Aksoy, A. (2003). Hayvan Islahı Ders Notları, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, http://www.istanbulmanda.org/wp-content/uploads/2015/06/ISLAH-MAKALE-KAFKAS.pdf
 • Alev, N. (2018). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün Genel Ekonomik Durumu. G.Ü. İslâhiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 30(119), 735-744.
 • Aydın, B. & Demirkol, C. (2021). Çanakkale İli Ayvacık İlçesinde Organik Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik ve Fonksiyonel Analizi. Sosyal Bilimler Metinleri, (01), 49-61.
 • Buchholz, K. (2021). Beef Market in The U.S, The Biggest Producers of Beef in The World, Apr 27, https://www.statista.com/chart/19127/biggest-producers-of-beef/
 • Çağdaş, K. (1955). Hindistan'da İnek Kültü ve Bu Kültün Menşei Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 53-67
 • Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). London and New York, NY Routledge Falmer.
 • Ilgar, R. (2018). Ekoloji ve Çevre Araştırmaları, Ekin Basım Yayın
 • Mundan, D. & Karabulut, O. (2008). Sütçü Sığırlarda Damızlıkta Kullanma Süresi ve Uzun Ömürlülüğün Ekonomik Açıdan Önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 19(1), 65-68
 • Özhan, M. & Uğur, F. 1995. Sığır Besisinde Yaş Faktörünün Önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (4), 569-574.
 • Özhan, M. (2001). Büyükbaş Hayvan Yetiştirme, Atatürk Üniversitesi Yayınları. No: 134 Erzurum.
 • Anonim (2013). Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2013 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 22.04.2021, s.26
 • Anonim (2014) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2014 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 22.04.2021, s.26
 • Anonim (2015) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2015 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 06.02.2021, s.21
 • Anonim (2016) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü. 2016 Yılı Brifing Dosyası (https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/17/Brifing) Erişim Tarihi: 06.02.2021, s.23

Details

Primary Language Turkish
Subjects Regional Economy
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Rüştü ILGAR 0000-0002-4981-7324

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA ILGAR, R. (2023). Dünya Sığır Üretimi, Çanakkale’deki Sığırcılık ve Gelirleri. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 184-208. https://doi.org/10.48066/kusob.1329991