Research Article
BibTex RIS Cite

İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Dinleme Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 125 - 141, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1297071

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı iki dilli ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırmada betimsel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenim gören ve iki dil bilen 145 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme metodu kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada Maden ve Durukan (2016) tarafından geliştirilen “Dinleme Kaygısı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri analizinde, sırasıyla betimsel istatistik ölçüleri (frekans ve yüzdeleri), Normallik testleri (Komogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk), Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve basit doğrusal korelasyon (Spearman sıra farkları) analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iki dilli ortaokul öğrencilerinin Türkçe dinlemeye yönelik kaygı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İki dilli ortaokul öğrencilerinin Türkçe dinlemeye yönelik kaygı düzeylerinin cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, akıllı telefona sahip olma durumu, evde konuşulan dil, televizyon izleme süresi, akıllı telefon kullanım amacı ve evde televizyon/radyo izleme durumuna göre değişmediği tespit edilmiştir.

References

 • Aksu, M. (2021). Fransa'da ilköğretim okullarındaki iki dilli Türk öğrencilerin konuşma kaygısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Alisinanoğlu, F. & Ulutaş, İ. (2000). Çocukların denetim odağı ile annelerinin denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 3(1), 23-31.
 • Altunkaya, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme ve okuma kaygıları. Education Sciences (NWSAES), 12(3), 107-121.
 • Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1 (1), 12-31.
 • Aydın, A. & Tiryaki, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 715-722.
 • Aydın, E. (2022). Dijital hikâyelerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen lisans öğrencilerinin dinleme becerisine ve Türkçe öğrenme motivasyonlarına etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 247-268.
 • Aydın, E. & Kayman, F. (2021). Akademik tartışma modelinin 8. sınıf öğrencilerinin konuşma kaygılarına ve sözlü anlatım öz yeterlik algılarına etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 54, 267-294.
 • Aydın, E., & Satılmış, S. (2021). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, M.N. Kardaş ve N. Kardaş (Ed.), Dil bilgisi öğretimi içinde (s. 25-36), Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Boğa, K. (2019). Soru sorarak okuma stratejisinin iki dilli 7. sınıf öğrencilerinin özet çıkarma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Campbell, C. M. (1999). Language anxiety in men and women: Dealing with gender differences in the language classroom. In Dolly, J. Young (Ed.), Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a low anxiety classroom atmosphere (pp.191-215), McGraw-Hill College.
 • Kaya, M. & Kardaş, M. N. (2020). İki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisi. Çukurova Araştırmaları, 6(1), 126-140.
 • Ko, Y. A. (2010). The effects of pedagogical agents on listening anxiety and listening comprehension in an English as a foreign language context (Doctoral Dissertation). Logan: Utah State University.
 • Maden, S. (2021). Yazma kaygısı, M.N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 343-364), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Maden, A. & Durukan, E. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1945-1957.
 • Morgan, C.T. (1998). Psikolojiye giriş. (Çev. H. Arıcı ve diğerleri). Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Oturak, E. H. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin iki dillilik, iki dilli çocuklar ve iki dilli eğitim ile ilgili inançlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • Özbay, M. (2015). Anlama teknikleri- II: dinleme eğitimi. Öncü Kitap.
 • Özdemir, H. & Çiftci, Ö. (2021). The evaluation of monolingual and bilingual students’ writing skills in fifth grade of secondary school comparatively. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(3), 85-91.
 • Özen, Y. & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Park, G. & French, B. (2013). Gender differences in the Foreign Language Classroom Anxiety Scale. System, 41, 462-471.

Investigation of Turkish Listening Anxiety of Bilingual Students in Terms of Some Variables

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 125 - 141, 31.12.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1297071

Abstract

The main purpose of this study is to examine the listening anxiety of bilingual secondary school students in terms of some variables. In this study, the relational survey model, one of the descriptive methods, was used. The participants of the research are 145 bilingual students studying at Gölbaşı Cumhuriyet Secondary School. The study group was formed by using the convenient sampling method, which is one of the non-random sampling methods. The "Listening Anxiety Scale" developed by Maden and Durukan (2016) was used as a data collection tool in the research. In data analysis, descriptive statistical measures (frequency and percentages), Normality tests (Komogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk), Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis H test and simple linear correlation (Spearman rank differences) analysis were used, respectively. As a result of the research, it was concluded that the bilingual secondary school students had a low level of anxiety about listening to Turkish. In addition, it was determined that the anxiety levels of bilingual secondary school students for listening to Turkish did not change according to gender, mother's education level, father's education level, having a smartphone, the language spoken at home, the duration of watching television, the purpose of using a smartphone, and the status of watching television / radio at home.

References

 • Aksu, M. (2021). Fransa'da ilköğretim okullarındaki iki dilli Türk öğrencilerin konuşma kaygısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Alisinanoğlu, F. & Ulutaş, İ. (2000). Çocukların denetim odağı ile annelerinin denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 3(1), 23-31.
 • Altunkaya, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme ve okuma kaygıları. Education Sciences (NWSAES), 12(3), 107-121.
 • Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1 (1), 12-31.
 • Aydın, A. & Tiryaki, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 715-722.
 • Aydın, E. (2022). Dijital hikâyelerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen lisans öğrencilerinin dinleme becerisine ve Türkçe öğrenme motivasyonlarına etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 247-268.
 • Aydın, E. & Kayman, F. (2021). Akademik tartışma modelinin 8. sınıf öğrencilerinin konuşma kaygılarına ve sözlü anlatım öz yeterlik algılarına etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 54, 267-294.
 • Aydın, E., & Satılmış, S. (2021). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve temel ilkeleri, M.N. Kardaş ve N. Kardaş (Ed.), Dil bilgisi öğretimi içinde (s. 25-36), Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Boğa, K. (2019). Soru sorarak okuma stratejisinin iki dilli 7. sınıf öğrencilerinin özet çıkarma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Campbell, C. M. (1999). Language anxiety in men and women: Dealing with gender differences in the language classroom. In Dolly, J. Young (Ed.), Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a low anxiety classroom atmosphere (pp.191-215), McGraw-Hill College.
 • Kaya, M. & Kardaş, M. N. (2020). İki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisi. Çukurova Araştırmaları, 6(1), 126-140.
 • Ko, Y. A. (2010). The effects of pedagogical agents on listening anxiety and listening comprehension in an English as a foreign language context (Doctoral Dissertation). Logan: Utah State University.
 • Maden, S. (2021). Yazma kaygısı, M.N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 343-364), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Maden, A. & Durukan, E. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1945-1957.
 • Morgan, C.T. (1998). Psikolojiye giriş. (Çev. H. Arıcı ve diğerleri). Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Oturak, E. H. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin iki dillilik, iki dilli çocuklar ve iki dilli eğitim ile ilgili inançlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • Özbay, M. (2015). Anlama teknikleri- II: dinleme eğitimi. Öncü Kitap.
 • Özdemir, H. & Çiftci, Ö. (2021). The evaluation of monolingual and bilingual students’ writing skills in fifth grade of secondary school comparatively. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(3), 85-91.
 • Özen, Y. & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Park, G. & French, B. (2013). Gender differences in the Foreign Language Classroom Anxiety Scale. System, 41, 462-471.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Hakim KARDAŞ 0000-0002-9147-2921

Mustafa KAYA 0000-0003-4755-4994

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA KARDAŞ, H., & KAYA, M. (2023). İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Dinleme Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 125-141. https://doi.org/10.48066/kusob.1297071