Research Article
BibTex RIS Cite

The Evaluation of Teacher Career Stage Written Exams According To The Renovated Bloom Taxonomy

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 63 - 75, 29.06.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1209811

Abstract

The aim of this study is in February 2022.The aim of this study is to analyze the sample questions created for the Specialist Teaching and Head Teacher exams, which are applied in line with the career steps of the teaching profession, planned within the framework of the Teaching Profession Law published in the Revised Bloom Taxonomy. Within the scope of the research, the data were obtained from the Sample Exam Questions published in August and September 2022. Content analysis technique was used in the analysis of the data. The questions were analyzed according to the Revised Bloom Taxonomy, the outcomes were determined according to the sub-steps of the taxonomy and listed as frequency. According to the research findings, it was determined that the Exam Questions in the Specialist Teaching and Headteacher Sample Question Booklets were concentrated in the lower-level steps, and the questions that included the high-level cognitive steps such as analysis, evaluation and creation were few.

References

 • Anderson, L. W. (Ed.), Krathwohl, D. R. (Ed.), Airiasian, P.W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Wittrock, M. C. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of bloom's taxonomy of edııcational objectives. addison wesley longman. ISBN:0-8013-1913-X, New York, 333s.
 • Anderson, L., & Krathwohl, D. E. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing: A Revision of bloom’s taxonomy of educational objectives [Abridge Edition]. Addison Wesley Longman, Inc.
 • Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.
 • Bars, M. (2016).Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları, öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlikleri ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Başol, G. & Türkoğlu, E. (2006). Bir içerik analizi çalışması: kamu personeli seçme sınavı (KPSS) eğitim bilimleri sorularının derslerine, konularına ve Bloom taksonomisindeki düzeylerine göre incelenmesi. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2006, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G. & Avcı, G. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi . International Journal of Eurasian Education and Culture, 2(2), 62-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/33670/373329
 • Colletta, A. T., & Chiappetta, E. L. (1989). Science ıntroduction in the middle and secondary schools. (2nd ed.), Merrill Publishing Company.
 • Çetin, A. & Ünsal, S. (2018). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323. doi: 10.16986/HUJE.2018040672.
 • Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale İli örneği. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 32(1), Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20246/214791
 • Dilekmen, M., Ercoşkun, M. H. & Nalçacı, A. (2005). Öğretmen adaylarının akademik ve kpss başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 304-315.
 • Eraslan, L. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-31. Kanun Hükmünde Kararname (2016). Olağanüstü hâl kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararname. Sayı: 29783 (2. Mükerrer)
 • Kala, A.(2015). Kpss biyoloji alan bilgisi sorularının alan bilgisi yeterlikleri çerçevesinde yenilenmiş bloom taksonomisi ile analizi: 2013 yılı örneği (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kala, A., & Çakır, M. (2016). 2013 Kamu personeli seçme sınavı biyoloji alan bilgisi sorularının biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerine ve yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 243- 260. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3398
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
 • Karaçanta, H. (2009). Öğretmen adayları için kamu personeli seçme sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 50-57.
 • Karasar, N.(2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, F. & Ünsal, S. (2016). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre bir sınav analizi. Turkish Journal of Education, 5(3), 170-183.
 • Kuş, Y. (2022). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre türk dili ve edebiyatı ders kitaplarının ünite ölçme ve değerlendirme sorularının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx.^
 • MEB. (2021). 2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu. http://personel.meb.gov.tr/www/2021-eylul-sozlesmeli-ogretmenligebasvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1231
 • MEB (2022). Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uzman Öğretmenlik Örnek Kitapçığı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Miles, M. B., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. Sage Publications.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmî Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
 • Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
 • ÖMK(2022). Öğretmenlik Meslek Kanunu. T.C. Resmî Gazete.
 • Soydan, T. (2015). Osmanlı son dönemi'nden günümüze Türkiye'de öğretmen istihdamı ve sorunlarına bakış, Prof. Dr. Mahmut Adem'e armağan (Ed. Kasım Karakütük), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 581-597.
 • Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe giriş. Pegem A Yayıncılık.
 • Tahaoğlu, A., (2014). Ortaöğretim Türk edebiyatı dersi öğretim programı kazanımlarının bilişsel açıdan incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tuğrul, B. (2002). Bloom'un taksonomik süreçlerine etkileşimci taksonomi açısından bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 267-274.
 • Tutkun, Ö. F. (2013). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 14-22.
 • Ünsal, S. & Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki imajlarina ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler. Journal of Human Sciences, 13(3), 3905-3926. doi:10.14687/jhs.v13i3.3908.
 • Yılmaz, S.B. (2019). Öğretmen yeterlilik ve tükenmişlik algıları: birleştirilmiş sınıfta görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yiğit, N., Alev, N. & Devecioğlu, Y. (2005). Ölçme ve değerlendirme alanındaki kpss sorularının bloom taksonomisine göre incelenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Ekim 2005, 824-829, Denizli.
 • Yokuş, E. (2015). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Giriş Özelliklerinin Analizi. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yurdabakan, İ. (2012). Bloom'un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(12), 327-348. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 63 - 75, 29.06.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1209811

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2022 Şubat da yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesince planlanan öğretmenlik mesleği kariyer basamakları doğrultusunda uygulanan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavları için oluşturulan örnek soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesidir. Araştırma kapsamında veriler Ağustos ve Eylül 2022’de yayınlanan Örnek Sınav Sorulardan elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır Sorular Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmiş, kazanımlar taksonominin alt basamaklarına göre karşılıkları belirlenmiş ve frekans olarak listelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Örnek Soru Kitapçıklarında yer alan Sınav Sorularının alt düzey basamaklarda yoğunlaştığı, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi üst düzey bilişsel basamakları içerin soruların az olduğu belirlenmiştir.

References

 • Anderson, L. W. (Ed.), Krathwohl, D. R. (Ed.), Airiasian, P.W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Wittrock, M. C. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of bloom's taxonomy of edııcational objectives. addison wesley longman. ISBN:0-8013-1913-X, New York, 333s.
 • Anderson, L., & Krathwohl, D. E. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing: A Revision of bloom’s taxonomy of educational objectives [Abridge Edition]. Addison Wesley Longman, Inc.
 • Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.
 • Bars, M. (2016).Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları, öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlikleri ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Başol, G. & Türkoğlu, E. (2006). Bir içerik analizi çalışması: kamu personeli seçme sınavı (KPSS) eğitim bilimleri sorularının derslerine, konularına ve Bloom taksonomisindeki düzeylerine göre incelenmesi. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2006, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G. & Avcı, G. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi . International Journal of Eurasian Education and Culture, 2(2), 62-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/33670/373329
 • Colletta, A. T., & Chiappetta, E. L. (1989). Science ıntroduction in the middle and secondary schools. (2nd ed.), Merrill Publishing Company.
 • Çetin, A. & Ünsal, S. (2018). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323. doi: 10.16986/HUJE.2018040672.
 • Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale İli örneği. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 32(1), Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20246/214791
 • Dilekmen, M., Ercoşkun, M. H. & Nalçacı, A. (2005). Öğretmen adaylarının akademik ve kpss başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 304-315.
 • Eraslan, L. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-31. Kanun Hükmünde Kararname (2016). Olağanüstü hâl kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararname. Sayı: 29783 (2. Mükerrer)
 • Kala, A.(2015). Kpss biyoloji alan bilgisi sorularının alan bilgisi yeterlikleri çerçevesinde yenilenmiş bloom taksonomisi ile analizi: 2013 yılı örneği (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kala, A., & Çakır, M. (2016). 2013 Kamu personeli seçme sınavı biyoloji alan bilgisi sorularının biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerine ve yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 243- 260. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3398
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
 • Karaçanta, H. (2009). Öğretmen adayları için kamu personeli seçme sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 50-57.
 • Karasar, N.(2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, F. & Ünsal, S. (2016). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre bir sınav analizi. Turkish Journal of Education, 5(3), 170-183.
 • Kuş, Y. (2022). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre türk dili ve edebiyatı ders kitaplarının ünite ölçme ve değerlendirme sorularının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx.^
 • MEB. (2021). 2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu. http://personel.meb.gov.tr/www/2021-eylul-sozlesmeli-ogretmenligebasvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1231
 • MEB (2022). Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uzman Öğretmenlik Örnek Kitapçığı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Miles, M. B., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. Sage Publications.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmî Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
 • Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
 • ÖMK(2022). Öğretmenlik Meslek Kanunu. T.C. Resmî Gazete.
 • Soydan, T. (2015). Osmanlı son dönemi'nden günümüze Türkiye'de öğretmen istihdamı ve sorunlarına bakış, Prof. Dr. Mahmut Adem'e armağan (Ed. Kasım Karakütük), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 581-597.
 • Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe giriş. Pegem A Yayıncılık.
 • Tahaoğlu, A., (2014). Ortaöğretim Türk edebiyatı dersi öğretim programı kazanımlarının bilişsel açıdan incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tuğrul, B. (2002). Bloom'un taksonomik süreçlerine etkileşimci taksonomi açısından bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 267-274.
 • Tutkun, Ö. F. (2013). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 14-22.
 • Ünsal, S. & Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki imajlarina ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler. Journal of Human Sciences, 13(3), 3905-3926. doi:10.14687/jhs.v13i3.3908.
 • Yılmaz, S.B. (2019). Öğretmen yeterlilik ve tükenmişlik algıları: birleştirilmiş sınıfta görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yiğit, N., Alev, N. & Devecioğlu, Y. (2005). Ölçme ve değerlendirme alanındaki kpss sorularının bloom taksonomisine göre incelenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Ekim 2005, 824-829, Denizli.
 • Yokuş, E. (2015). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Giriş Özelliklerinin Analizi. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yurdabakan, İ. (2012). Bloom'un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(12), 327-348. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Alperen AVCI 0000-0003-2395-9495

Derya KAYIRAN 0000-0002-0137-2119

Early Pub Date June 25, 2023
Publication Date June 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA AVCI, A., & KAYIRAN, D. (2023). Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 63-75. https://doi.org/10.48066/kusob.1209811