Research Article
BibTex RIS Cite

The Conformity Of Articles Published On Teaching Turkish As A Foreign Language With Academic Text Writing Rules

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 41 - 62, 29.06.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1208169

Abstract

The aim of the study is to determine the conformity of the articles in the field of teaching Turkish as a foreign language, published in 2005-2019, to the rules of academic text writing. Document scanning/examination, one of the qualitative research techniques, was used in the study. The material of the study consisted of 582 research articles published in the field of teaching Turkish as a foreign language, the full text of which has been reached. The documents examined in the study were limited to research articles whose full texts were accessed from DergiPark, Google, Google Scholar databases. In order to determine the compliance of the articles with the rules of academic text writing, the "Articles" consisting of 12 dimensions (title, author information, summary, keywords, introduction, method, findings, conclusion, discussion, suggestions, bibliography, citation) and 56 items were developed by the researcher by taking expert opinions. Control Form” was used. Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the collected data. At the end of the study; It has been determined that the rules of writing academic texts are not followed at a significant level in the titles of the examined article texts, the institutions and contact information of the authors, the summary and introduction sections of the studies, the methods, the findings, the conclusion and the discussion sections. It has been determined that the sections where the academic text writing rules are ignored the most are the summary, introduction and discussion sections, respectively. Based on the results, suggestions were made to the relevant people in line with the determination of the principles of academic text writing on which field researchers who prepare academic texts in the same discipline and academic journals that publish researches should be based on, and that all researchers should be given academic text writing training in line with the determined rules.

References

 • Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 87-115.
 • Aydın, G. (2015). Türk dili ve edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Aydın, G. ve Baysan, S. (2018). Perceptions of postgraduate students on academic writing skills: a metaphor analysis study. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 212-239.
 • Bowker, N. (2007). Academic writing: A guide to tertiary level writing. Massey: Massey University Student Life Palmerston North.
 • Can, Ş. ve Ceyhan, B. (2015). Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin bilimsel rapor yazma ve yayınlama konusundaki görüşleri (Muğla ili örneği). Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35, 42-51.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). Eğitim alanında yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel metin üretim sürecine ilişkin görüşleri K. İşeri, G. Çetinkaya, T. Çelik, Demirgüneş S., T.Daşöz, Y.Gençer (Editörler). Türkçe eğitiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar içinde (s. 469- 480). Pegem Akademi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2016). Research design. (Çev. S. B. Demir). Eğiten Kitap Yayınları.
 • Ergişi, A. ve Kozener-Yenigül, Ç. (2020). Öğretmen adaylarının akademik yazma eğitimine yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 100-125.
 • Gün, M. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi veren öğretim elemanlarının Adıyaman ili Çadırkent bölgesinde Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilere Türk kültürü aktarımına ilişkin görüşleri. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 5, 119-138.
 • Güzel, A., & Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Akçağ Yayınları.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing. Canada: Routledge. (ISBN 0-203-92798-2)
 • Kan, M. O. ve Gedik, F. N. (2016). Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6 (3), 402-408.
 • Sarıkaya, B.( 2021) Akademik dil ve yazının önemi. M.N. Kardaş ve R. Koç (Ed. 5.Baskı). Türk Dili 2: Akademik yazma eğitimi içinde (s.1-25). Pegem Akademi yayınları
 • Tok, M. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma. (Yayımlanmamış doktora tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Tok, M. & Gönülal, M. (2016). Akademik yazma sürecine ilişkin bir ihtiyaç analizi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 142-161.
 • Tok, M. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma ihtiyacı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 1-25.
 • Tarnopolsky, O. (2005). Methods of teaching foreign language communication skills at the linguistic institution of highher learning. Dnipropetrovsk: DUEL.
 • Yıldırım.A., Şimşek H.,(2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Akademik Metin Yazma İlkelerine Uygunluğu

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 41 - 62, 29.06.2023
https://doi.org/10.48066/kusob.1208169

Abstract

Çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi alanında 2005-2019 yıllarında yayımlanmış makale türündeki çalışmaların akademik metin yazma ilkelerine uygunluğunu belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden doküman taraması/incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın materyalini, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yayımlanmış ve tam metnine ulaşılan 582 araştırma makalesi oluşturmuştur. Çalışmada incelenen dokümanlar, DergiPark, Google, Google Akademik veri tabanlarından tam metnine ulaşılan araştırma makaleleri ile sınırlı tutulmuştur. Makalelerin akademik metin yazma ilkelerine uygunluğunu belirlemek için araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak geliştirilen, 12 boyut (başlık, yazar bilgileri, özet, anahtar sözcükler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma, öneriler, kaynakça, atıf) ve 56 maddeden oluşan “Makale Kontrol Formu” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; incelenen makale metinlerinin başlıklarında, yazarların kurum ve iletişim bilgilerinde, çalışmaların özet ve giriş bölümlerinde, yöntemlerinde, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerinde akademik metin yazma ilkelerine önemli düzeyde uyulmadığı belirlenmiştir. Akademik metin yazım kurallarının en yoğun olarak göz ardı edildiği bölümler sırasıyla özet, giriş ve tartışma bölümleri olduğu belirlenmiştir. Sonuçlardan hareketle aynı disiplinde akademik metin hazırlayan alan araştırmacıları ve araştırmaları yayımlayan akademik dergilerin ortak olarak esas aldığı akademik metin yazma ilkelerinin belirlenmesi ve belirlenen ilkeler doğrultusunda tüm araştırmacılara akademik metin yazma eğitiminin verilmesi gerektiği doğrultusunda ilgililere önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 87-115.
 • Aydın, G. (2015). Türk dili ve edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Aydın, G. ve Baysan, S. (2018). Perceptions of postgraduate students on academic writing skills: a metaphor analysis study. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 212-239.
 • Bowker, N. (2007). Academic writing: A guide to tertiary level writing. Massey: Massey University Student Life Palmerston North.
 • Can, Ş. ve Ceyhan, B. (2015). Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin bilimsel rapor yazma ve yayınlama konusundaki görüşleri (Muğla ili örneği). Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35, 42-51.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). Eğitim alanında yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel metin üretim sürecine ilişkin görüşleri K. İşeri, G. Çetinkaya, T. Çelik, Demirgüneş S., T.Daşöz, Y.Gençer (Editörler). Türkçe eğitiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar içinde (s. 469- 480). Pegem Akademi Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2016). Research design. (Çev. S. B. Demir). Eğiten Kitap Yayınları.
 • Ergişi, A. ve Kozener-Yenigül, Ç. (2020). Öğretmen adaylarının akademik yazma eğitimine yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 100-125.
 • Gün, M. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi veren öğretim elemanlarının Adıyaman ili Çadırkent bölgesinde Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilere Türk kültürü aktarımına ilişkin görüşleri. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 5, 119-138.
 • Güzel, A., & Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Akçağ Yayınları.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing. Canada: Routledge. (ISBN 0-203-92798-2)
 • Kan, M. O. ve Gedik, F. N. (2016). Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6 (3), 402-408.
 • Sarıkaya, B.( 2021) Akademik dil ve yazının önemi. M.N. Kardaş ve R. Koç (Ed. 5.Baskı). Türk Dili 2: Akademik yazma eğitimi içinde (s.1-25). Pegem Akademi yayınları
 • Tok, M. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma. (Yayımlanmamış doktora tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Tok, M. & Gönülal, M. (2016). Akademik yazma sürecine ilişkin bir ihtiyaç analizi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 142-161.
 • Tok, M. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma ihtiyacı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 1-25.
 • Tarnopolsky, O. (2005). Methods of teaching foreign language communication skills at the linguistic institution of highher learning. Dnipropetrovsk: DUEL.
 • Yıldırım.A., Şimşek H.,(2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mehmet KARDOĞAN 0000-0002-5620-3371

Mehmet Nuri KARDAŞ 0000-0001-6732-7815

Early Pub Date June 25, 2023
Publication Date June 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA KARDOĞAN, M., & KARDAŞ, M. N. (2023). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Akademik Metin Yazma İlkelerine Uygunluğu. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 41-62. https://doi.org/10.48066/kusob.1208169