Research Article
BibTex RIS Cite

BİREYİN HATIRLADIKLARI TOPLUMSAL OLAYLAR ÇERÇEVESİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 303 - 318, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.963928

Abstract

Bu çalışmanın amacı bireylerin hatırladıkları önemli toplumsal olayları ve erken dönem uyumsuz şemalarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın örneklem grubunu 24 genç üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların tamamı araştırmaya katılmadan önce gönüllü olarak katıldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada Young Şema Ölçeği’nin 90 maddelik kısa formunun 3. versiyonu (YŞÖ-KF3) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcılardan kendilerini etkileyen hatırladıkları 6 toplumsal olayı yazmaları istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bireylerin hatırladıkları olayların yarısı sonralık etkisi altındaki olumsuz duyguları içeren olaylardır. Deprem, savaş, terör olayları, Pandemi gibi büyük kayıpların verildiği olaylar en çok cezalandırıcılık şeması olan bireyler tarafından hatırlanmaktadır.

References

 • Bach, B., Lockwood, G. & Young, J. E. (2017). A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas, Cognitive Behaviour Therapy, DOI: 10.1080/16506073.2017.1410566
 • Güler, K. & Gümüş, Z. (2017). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Yordayıcısı Olarak Çocukluk Çağı Travmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81.
 • Jeffrey, Y., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press. Kirschner, P. A. & Hendrick, C. (2020). How Learning Happens: Seminal Works in Psychology and What They Mean in Practice. Routledge.
 • Levine, L. E. & Munsch, J. (2016). Child Development from Infancy to Adolescence An Active Learning Approach. Sage Publications.
 • Öner, S. & Gülgöz, S. (2020). Representing the collective past: public event memories and future simulations in Turkey, Memory, DOI: 10.1080/09658211.2020.1727520
 • Slavin, R. E. (2018). Educational Psychology: Theory and Practice, Pearson.

The Evaluation of Public Event Memories of Individuals Over Their Early Maladaptive Schemas

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 303 - 318, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.963928

Abstract

In this study, it is aimed to research the public events that are remembered by individuals and their early maladaptive schemas. The study was conducted with 24 young university students. All participants participated in the study voluntarily. Short version of Young Schema Questionnaire consisting of 90 questions were used in the study. Additionally, participants are asked to state 6 public events affected them in their lifetime. The results of the study revealed that half of the mostly remembered public events are under the influence of the recency effect and these events triggers negative emotions. Events as in earthquakes, wars, terror attacks, pandemic eventuating in deaths of people are largely remembered especially by the people having Punitiveness as early maladaptive schemas.

References

 • Bach, B., Lockwood, G. & Young, J. E. (2017). A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas, Cognitive Behaviour Therapy, DOI: 10.1080/16506073.2017.1410566
 • Güler, K. & Gümüş, Z. (2017). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Yordayıcısı Olarak Çocukluk Çağı Travmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81.
 • Jeffrey, Y., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press. Kirschner, P. A. & Hendrick, C. (2020). How Learning Happens: Seminal Works in Psychology and What They Mean in Practice. Routledge.
 • Levine, L. E. & Munsch, J. (2016). Child Development from Infancy to Adolescence An Active Learning Approach. Sage Publications.
 • Öner, S. & Gülgöz, S. (2020). Representing the collective past: public event memories and future simulations in Turkey, Memory, DOI: 10.1080/09658211.2020.1727520
 • Slavin, R. E. (2018). Educational Psychology: Theory and Practice, Pearson.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Kahraman GÜLER 0000-0002-0049-0658

Aylin AYDIN 0000-0003-0287-3844

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA GÜLER, K., & AYDIN, A. (2022). BİREYİN HATIRLADIKLARI TOPLUMSAL OLAYLAR ÇERÇEVESİNDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 303-318. https://doi.org/10.48066/kusob.963928