Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Science Teaching Based on Guided Research-Inquiry Approach on Students' Academic Achievement and Conceptual Understanding Levels

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 141 - 161, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1206390

Abstract

This study aims to determine the effect of science teaching on the academic achievement and conceptual understanding of 6-grade secondary school students’ level according to the guided inquiry teaching model. The study group consisted of 40 students studying in a village secondary school in the Eyyübiye district of Şanlıurfa in the 2020-2021 academic year. There were 20 students in the experimental group and 20 in the control group. In the study, the Academic Achievement Test of Sound and Characteristics unit and Conceptual Comprehension Test of Sound and Characteristics Unit were used as data collection tools, and these tools were developed by the researcher. In the study, a quasi-experimental design with a pre-test and post-test control group was used. The data obtained in the study were analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test and the Mann Whitney U-test. When the analysis findings were examined, it was seen that there was a statistically significant difference in favor of the experimental group between the achievement test and conceptual understanding test post-test scores of the 6th-grade students in the experimental and control groups regarding the sound and characteristics unit. This finding shows that teaching the sound and its properties unit according to the guided inquiry approach positively increases the academic achievement and conceptual understanding levels of the 6th-grade students in the experimental group, and it is an effective approach. A remarkable finding was determined in the study. It was observed that the students who answered the multiple-choice part of the two-stage conceptual understanding test correctly had deficiencies in the questions in the second stage of the test that required explanation. The fact that the school where the study was conducted was a village school and that the study coincided with the Covid-19 pandemic process may have been effective in the emergence of such a result.

References

 • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. & Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105- 120.
 • Akyurt, C. ve Akaydın, G. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarında bitkilerde madde taşınması konusundaki kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 103-110.
 • Almuntasheri, S. . Gıllıes, R. M. & Wrıght, T.(2016). The Effectiveness of a Guided Inquiry-based, Teachers’ Professional Development Programme on Saudi Students’ Understanding of Density. Science Education International, 27(1),16-39.
 • Aydın, A. , Selvitopu, A. ve Kaya, M. (2019). Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme . İlköğretim Online , 17(3) , 0-0 . DOI: 10.17051/ilkonline.2018.466346
 • Aydoğdu, M., ve Kesercioğlu, T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Bademci, V. (2007). Ölçme ve araştırma yöntembiliminde paradigma değişikliği: Testler güvenilir değildir / Güvenirlik ve geçerlik üzerine çağdaş düşünceler: Araştırmada yöntembilimle ilgili bazı büyük hataların düzeltilmesi. Ankara: Yenyap.
 • Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme çalışması: Işık ve ses ünitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Belton, D.J., (2016). Teaching process simulation using video-enhanced and discovery/ inquiry-based learning: methodology and analysis within a theoretical framework for skill acquisition. Educ. Chem. Eng. 17, 54–64
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Kestirisel istatistik . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 26 (2) , 409-428

REHBERLİ ARAŞTIRMA – SORGULAMA YAKLAŞIMIYLA YAPILAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARIYLA KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 141 - 161, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1206390

Abstract

Bu çalışmanın amacı, rehberli araştırma -sorgulama yaklaşımına göre göre fen öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve kavramsal anlama düzeylerine etkisini belirlemektir. Çalışma grubunu, 2020-20121 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesine bağlı bir köy ortaokulunda öğrenim gören 20' si deney ve 20'si kontrol grubunda olmak üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Ses ve Özellikleri Ünitesi Akademik Başarı Testi ile Ses ve ÖzellikleriÜnitesi Kavramsal Anlama Testi kullanılmıştır. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler Wilcoxon İşaaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz bulgularına bakıldığında deney ve kontrol gruplarında bulunan ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin ses ve özellikleri ünitesi ile ilgili başarı testi ve kavramsal anlama testi son test puanları arasında deney grubu lehine ististiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu bulgu ses ve özellikleri ünitesinin rehberli araştırma- sorgulama yaklaşımına göre öğretiminin deney grubunda bulunan 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve kavramsal anlama düzeylerini pozitif yönde artırdığını ve etkili bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Çalışmada dikkat çeken bir bulgu tespit edilmiştir. İki aşamalı olan kavramsal anlama testinin çoktan seçmeli bölümünü doğru yanıtlayan öğrencilerin testin ikinci aşamasında bulunan ve açıklama gerektiren sorularda eksiklikleri olduğu görülmüştür. Çalışma yapılan okulun bir köy okulu olması ve çalışmanın Covid-19 pandemi sürecine denk gelmesi böyle bir sonucun doğmasında etkili olmuş olabilir.

References

 • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. & Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105- 120.
 • Akyurt, C. ve Akaydın, G. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarında bitkilerde madde taşınması konusundaki kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 103-110.
 • Almuntasheri, S. . Gıllıes, R. M. & Wrıght, T.(2016). The Effectiveness of a Guided Inquiry-based, Teachers’ Professional Development Programme on Saudi Students’ Understanding of Density. Science Education International, 27(1),16-39.
 • Aydın, A. , Selvitopu, A. ve Kaya, M. (2019). Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme . İlköğretim Online , 17(3) , 0-0 . DOI: 10.17051/ilkonline.2018.466346
 • Aydoğdu, M., ve Kesercioğlu, T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Bademci, V. (2007). Ölçme ve araştırma yöntembiliminde paradigma değişikliği: Testler güvenilir değildir / Güvenirlik ve geçerlik üzerine çağdaş düşünceler: Araştırmada yöntembilimle ilgili bazı büyük hataların düzeltilmesi. Ankara: Yenyap.
 • Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme çalışması: Işık ve ses ünitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Belton, D.J., (2016). Teaching process simulation using video-enhanced and discovery/ inquiry-based learning: methodology and analysis within a theoretical framework for skill acquisition. Educ. Chem. Eng. 17, 54–64
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Kestirisel istatistik . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 26 (2) , 409-428

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Emine KALE 0000-0002-6363-2481

Hatice GÜZEL 0000-0001-5678-4447

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA KALE, E., & GÜZEL, H. (2022). REHBERLİ ARAŞTIRMA – SORGULAMA YAKLAŞIMIYLA YAPILAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARIYLA KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 141-161. https://doi.org/10.48066/kusob.1206390