Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE VE İNGİLTEREDE ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 260 - 275, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1200596

Abstract

Bu araştırma, Türkiye ve İngiltere Ortaöğretim Görsel Sanatlar Öğretim Programlarını karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları belirlemek amacıyla yapılmıştır. İngiltere ve Türkiye’nin eğitim sistemi genel yapısı ile ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar dersi öğretim programlarının, “amaçlar”, “içerik”, “eğitim durumları” ve “ölçme değerlendirme” boyutları ele alınarak karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırma ülkelerarası karşılaştırmalı eğitim araştırması modelinde yürütülmüştür. Nitel araştırma deseninde yapılan çalışmada elde edilen veriler doküman analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda her iki eğitim sisteminde görsel sanatlar eğitiminin amacı karşılaştırıldığında; Türk eğitim sisteminde sanatın kültürel boyutunun ağır bastığı, özgür düşünce ve sorgulayıcı birey yetiştirmede görsel sanatlar derslerinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Sanatın ayrıca farklı toplumların kültürüne olan saygılı bir iletişim kurulmasında ve kültürel etkileşimin sağlanmasında önemli olduğu ifade edilmiştir. Özel olarak da sanat alanında bilimsel bilgi birikimine sahip olunması amaçlanmıştır. Sanatsal bir becerinin kazandırılması ve sanatsal bir ürün ortaya konulması da yine program amaçları arasında yer alırken İngiliz eğitim sisteminde yine kültür aktarımının bir parçası olarak sanat eğitiminin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye’deki program amaçlarına benzer olarak bireylerin sorgulayıcı bir bilişe sahip olması, yaratıcılığının geliştirilmesi, öz saygı, özgüven ve ifade özgürlüğünün içselleştirilmesi için sanat eğitimine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Her iki öğretim programı içerik açısından değerlendirildiğinde Türkiye’deki Görsel Sanatlar öğretimi müfredatında hedef beceri ve kazanımlar ile ders kitabında yer alacak sayfa sayılarına kadar bir planlama söz konusu iken İngiliz Eğitim Sisteminde daha çok esneklik üzerine kurulu bir yapı bulunmaktadır. Her iki öğretim programında öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin etkin katılımı ve bireysel farklılıkları gözönünde bulundurularak faaliyetler gerçekleştirildiği İngiltere’de öğretim programlarının okulların kendileri tarafından planlandığı Türkiye’ye göre daha yerel öğretim programlarını uyguladığı görülmüştür. Türkiye’deki müfredat çalışmaları ile İngiltere ulusal eğitim müfredatı karşılaştırıldığında İngiltere’de öğretmen özerkliği göze çarpan noktalar arasındadır. Her iki öğretim programında “Ölçme ve Değerlendirme” süreci dikkate alındığında Türk Eğitim Sistemi’nde ölçme ve değerlendirme sürecinin bireysel farklılıkları dikkate alacak biçimde çeşitli ve esnek olduğu ve öğretim programının tüm bileşenleri ile azami ölçüde uyum sağlamaya ve kazanımlara uygun olduğu söylenebilir.

References

 • Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi: MÖ 1000-MS 2004. Pegem A
 • Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Alakuş, A. O. (1997). Kaligrafinin modern Türk resmine etkisi sürecinde Erol Akyavaş. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Aşçı, M. (2008). Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de Genel Lise Sosyal Bilimler Programlarının Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1993). Pedagojide ihtilal, Türklerde yazı sanatı, Özel Baskı, Ankara Kültür Bakanlığı.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem A
 • Efland, A. (1990). A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. New York: Teachers College Press.
 • Etike, S. (1991). Türk sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci içinde ortaokul resim eğitimi ve resim öğretmeni yetiştirme (1923-1950). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EURYDICE (2006). The education system in England. Wales and Northern Ireland 2006. European Comission:Eurydice
 • Freedman, K., & Hernandez, F. (Eds.). (1998). Curriculum, culture, and art education: Comparative perspectives. Albany: State University of New York
 • İlhan, A. Ç. (2003). Okulöncesi, Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi. Okulöncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Drama,(Edt: Ali Öztürk)“Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1488, 105-118.
 • İnternet Sitesi: webgate.ec.europa.eu, 2014
 • Kavcar, C. (1986).Gençliğin daha iyi eğitimi. Ankara: İş Bankası Kültür
 • Küçükoğlu, A., & KIZILTAŞ, E. (2012). Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 11(3), 660-670.
 • McDonald, S. (2004). Toward an Eco-cinema. Interdisciplinary Studies in Literature and the Environment, 11(2).
 • MEB (2018). Ortaöğretim Görsel Sanatlar Öğretim Programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu
 • Özsoy, V., & Alakuş, A. O. (2009). Görsel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri [Special teaching methods in visual arts education]. Ankara: Pegem A
 • Renda, G. ve Erol, T. (1980). Başlangıcından bugüne çağdaş Türk sanatı tarihi l. İstanbul:Tiglat
 • San, İ. (2018). Sanat ve eğitim. Ankara:Ütopya
 • Tansuğ, S. (1986). Çağdaş Türk sanatı. İstanbul:Remzi
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Baki
 • Uçan, A. (2002). Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar, Gazi Üniversitesi 1. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, s. 1-23.
 • Uz, A. (2014). Köy Enstitülerinde Resim–İş. Ankara: Gece
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Ankara: Eylül
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, A. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

İngilizce

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 260 - 275, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1200596

Abstract

This research was carried out to determine the similarities and differences by comparing Turkey and England Secondary Education Visual Arts Curriculum. It is aimed to comparatively examine the general structure of the education system in England and Turkey and the visual arts curriculum in secondary education institutions by considering the dimensions of "objectives", "content", "educational situations" and "assessment and evaluation". In this context, the research was carried out in the model of international comparative education research. The data obtained in the study carried out in the qualitative research design were analyzed with the document analysis technique. As a result of the research, when the purpose of visual arts education in both education systems is compared; It is emphasized that the cultural dimension of art is dominant in the Turkish education system, and visual arts courses are important in raising free-thinking and questioning individuals. It has also been stated that art is important in establishing a respectful communication with the cultures of different societies and in ensuring cultural interaction. In particular, it is aimed to have scientific knowledge in the field of art. While the acquisition of an artistic skill and the creation of an artistic product are among the program objectives, it is emphasized that art education is important as a part of cultural transfer in the British education system. Similar to the aims of the program in Turkey, it has been stated that arts education is needed for individuals to have an inquiring cognition, to develop their creativity, to internalize self-esteem, self-confidence and freedom of expression. When both curricula are evaluated in terms of content, while there is a planning up to the target skills and achievements and the number of pages to be included in the course book in the Visual Arts teaching curriculum in Turkey, there is a structure based on flexibility in the British Education System. It has been observed that in both curricula, activities are carried out by taking into account the active participation of the student in the teaching-learning process and individual differences, and the curricula are more local than in Turkey, where the curricula are planned by the schools themselves. When the curriculum studies in Turkey and the UK national education curriculum are compared, teacher autonomy in the UK is among the salient points. Considering the "Assessment and Evaluation" process in both curriculums, it can be said that the measurement and evaluation process in the Turkish Education System is diverse and flexible, taking into account individual differences, and it is suitable for maximum adaptation and achievements with all components of the curriculum.

References

 • Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi: MÖ 1000-MS 2004. Pegem A
 • Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Alakuş, A. O. (1997). Kaligrafinin modern Türk resmine etkisi sürecinde Erol Akyavaş. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Aşçı, M. (2008). Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de Genel Lise Sosyal Bilimler Programlarının Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1993). Pedagojide ihtilal, Türklerde yazı sanatı, Özel Baskı, Ankara Kültür Bakanlığı.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem A
 • Efland, A. (1990). A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. New York: Teachers College Press.
 • Etike, S. (1991). Türk sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci içinde ortaokul resim eğitimi ve resim öğretmeni yetiştirme (1923-1950). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EURYDICE (2006). The education system in England. Wales and Northern Ireland 2006. European Comission:Eurydice
 • Freedman, K., & Hernandez, F. (Eds.). (1998). Curriculum, culture, and art education: Comparative perspectives. Albany: State University of New York
 • İlhan, A. Ç. (2003). Okulöncesi, Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi. Okulöncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Drama,(Edt: Ali Öztürk)“Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1488, 105-118.
 • İnternet Sitesi: webgate.ec.europa.eu, 2014
 • Kavcar, C. (1986).Gençliğin daha iyi eğitimi. Ankara: İş Bankası Kültür
 • Küçükoğlu, A., & KIZILTAŞ, E. (2012). Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 11(3), 660-670.
 • McDonald, S. (2004). Toward an Eco-cinema. Interdisciplinary Studies in Literature and the Environment, 11(2).
 • MEB (2018). Ortaöğretim Görsel Sanatlar Öğretim Programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu
 • Özsoy, V., & Alakuş, A. O. (2009). Görsel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri [Special teaching methods in visual arts education]. Ankara: Pegem A
 • Renda, G. ve Erol, T. (1980). Başlangıcından bugüne çağdaş Türk sanatı tarihi l. İstanbul:Tiglat
 • San, İ. (2018). Sanat ve eğitim. Ankara:Ütopya
 • Tansuğ, S. (1986). Çağdaş Türk sanatı. İstanbul:Remzi
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Baki
 • Uçan, A. (2002). Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar, Gazi Üniversitesi 1. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, s. 1-23.
 • Uz, A. (2014). Köy Enstitülerinde Resim–İş. Ankara: Gece
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Ankara: Eylül
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, A. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Şeniz AKSOY 0000-0001-5101-2691

Murat GÜRBÜZ 0000-0003-4163-9073

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA AKSOY, Ş., & GÜRBÜZ, M. (2022). TÜRKİYE VE İNGİLTEREDE ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 260-275. https://doi.org/10.48066/kusob.1200596