Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ (2010-2022 YILLARI)

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 210 - 220, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1158739

Abstract

Araştırmada, Türkiye’de öğretim programları üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi arşivinden alınmıştır. Veri toplama sürecinde doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Veri analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularından hareketle erişilen sonuçlarda 2010 ile 2022 yılları arsında eğitim/öğretim programına yönelik hazırlanan 231 lisansüstü teze erişilmiştir. Tezler 56 farklı üniversitede hazırlanmıştır. Konuyla ilgili olarak en fazla 2019 yılında çalışma yapılmıştır. Hazırlanan tezlerin en fazla eğitim programları ve öğretim branşına yönelik hazırlandığı görülmekle beraber tezlerin danışman unvanlarına göre en fazla Yrd. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi unvanındakilerin tez danışmanlığı yaptığı görülmüştür.

References

 • Ataman, G. Ö. (2019). Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan flüt ile ilgili lisansüstü tezlerde araştırma eğilimleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41), 113-132.
 • Atasönmez, S. S. (2008). Program geliştirme süreci doğrultusunda yeni ilköğretim programlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Baki, Y. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki araştırmaların eğilimleri. International Journal of Language Academy (IJLA), 7(3), 22-41.
 • Canlı, G. M. ve Tepeli, Y. (2019). Dil bilgisi öğretimi üzerine yapılmış doktora tezlerinin sistematik olarak incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 8(2), 60-87.
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çifçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 864-887.
 • Dağlı, A. ve Yazıcı, M. (2020). Fen bilimleri eğitimi alanında 2014-2017 yılları arasında yapılan yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Harran Maarif Dergisi, 5(1), 113-152.
 • Eyüp, B. (2020). Türkçe öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri: Bir içerik analizi. RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 536-558.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Anı yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. International Journal of Social Science. 6(7), 457-472.
 • Hazır-Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. Ve Altınyüzük, C. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38 (168), 288-303.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), s.62-80.
 • Kaya-Donmuş, V. ve Eroğlu, M. (2021). Türkiye’de teknoloji ile ilgili yapılmış eğitim programları ve öğretim lisansüstü tezlerin teknoloji ve araştırma eğilimleri: 2015-2020 dönemi. Kahramanmarş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KSÜSBD. 18(2), 772-807.
 • Kemiksiz, Ö. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları üzerine yapılan araştırmaların eğilimleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 34-56.
 • Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2016). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41.
 • Küçüközer, A. (2016). Fen bilgisi eğitimi alanında yapılan doktora tezlerine bir bakış. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1),107-141.
 • Maden, S. (2021). Türkçe ders kitapları ile ilgili lisansüstü tezlerin eğilimleri: Bir içerik analizi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 30-45.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2. Bakı). SAGE Publications.
 • Önal, A. ve Maden, S. (2021). Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 929-941.
 • Polat, M. (2013). Fen bilimleri eğitimi alanında tamamlanmış yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma: Celal Bayar Üniversitesi örneği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 46-58.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de program geliştirme konusu ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1492-1500.
 • Sever, I. (2021). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi konusunda yazılan doktora tezlerinin incelenmesi: Bir içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 601-624. Sezer, A., İnel, Y. ve Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmeni olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17.
 • Şentürk, C., ve Yazar, İ. (2021). Türkçe öğretimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların analizi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 10(4), 258-276.
 • Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarına ilişkin araştırmaların eğilimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(3), 1089-1104.
 • Yağan, S. A. ve Çubukçu, Z. (2019). Eğitim programları ve öğretim alanında tamamlanmış doktora tezlerinin içerik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 157-176.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorulmaz, B. (2016). Türkiye’de din eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46), 41-62.

Research Tendencies of Postgraduate Theses Related to Education and Training Programs in Turkey (2010-2022 Years)

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 210 - 220, 31.12.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1158739

Abstract

In the research, it is aimed to examine the postgraduate theses on curricula in Turkey in terms of different variables. For this purpose, content analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. The data source of the research was taken from the archive of the National Thesis Center of the Council of Higher Education. Document analysis technique was used in the data collection process. Descriptive analysis technique was used in data analysis. Based on the research findings, 231 graduate theses prepared for the education/training program between 2010 and 2022 were accessed. Theses were prepared in 56 different universities. The most studies on the subject were carried out in 2019. Although it is seen that the theses prepared mostly for the education programs and teaching branch, the theses are mostly Asst. Assoc. Dr. / Dr. Instructor It has been seen that those who are members of the title are thesis advisors.

References

 • Ataman, G. Ö. (2019). Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan flüt ile ilgili lisansüstü tezlerde araştırma eğilimleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41), 113-132.
 • Atasönmez, S. S. (2008). Program geliştirme süreci doğrultusunda yeni ilköğretim programlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Baki, Y. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki araştırmaların eğilimleri. International Journal of Language Academy (IJLA), 7(3), 22-41.
 • Canlı, G. M. ve Tepeli, Y. (2019). Dil bilgisi öğretimi üzerine yapılmış doktora tezlerinin sistematik olarak incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 8(2), 60-87.
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çifçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 864-887.
 • Dağlı, A. ve Yazıcı, M. (2020). Fen bilimleri eğitimi alanında 2014-2017 yılları arasında yapılan yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Harran Maarif Dergisi, 5(1), 113-152.
 • Eyüp, B. (2020). Türkçe öğretmenleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri: Bir içerik analizi. RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 536-558.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Anı yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. International Journal of Social Science. 6(7), 457-472.
 • Hazır-Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. Ve Altınyüzük, C. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38 (168), 288-303.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), s.62-80.
 • Kaya-Donmuş, V. ve Eroğlu, M. (2021). Türkiye’de teknoloji ile ilgili yapılmış eğitim programları ve öğretim lisansüstü tezlerin teknoloji ve araştırma eğilimleri: 2015-2020 dönemi. Kahramanmarş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KSÜSBD. 18(2), 772-807.
 • Kemiksiz, Ö. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları üzerine yapılan araştırmaların eğilimleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 34-56.
 • Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2016). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41.
 • Küçüközer, A. (2016). Fen bilgisi eğitimi alanında yapılan doktora tezlerine bir bakış. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1),107-141.
 • Maden, S. (2021). Türkçe ders kitapları ile ilgili lisansüstü tezlerin eğilimleri: Bir içerik analizi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 30-45.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2. Bakı). SAGE Publications.
 • Önal, A. ve Maden, S. (2021). Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 929-941.
 • Polat, M. (2013). Fen bilimleri eğitimi alanında tamamlanmış yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma: Celal Bayar Üniversitesi örneği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 46-58.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de program geliştirme konusu ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1492-1500.
 • Sever, I. (2021). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi konusunda yazılan doktora tezlerinin incelenmesi: Bir içerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 601-624. Sezer, A., İnel, Y. ve Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmeni olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17.
 • Şentürk, C., ve Yazar, İ. (2021). Türkçe öğretimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların analizi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 10(4), 258-276.
 • Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarına ilişkin araştırmaların eğilimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(3), 1089-1104.
 • Yağan, S. A. ve Çubukçu, Z. (2019). Eğitim programları ve öğretim alanında tamamlanmış doktora tezlerinin içerik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 157-176.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorulmaz, B. (2016). Türkiye’de din eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46), 41-62.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Emrullah BANAZ 0000-0002-5804-9339

Aslı MADEN 0000-0002-3336-0198

Mete Yusuf USTABULUT 0000-0002-8864-645X

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA BANAZ, E., MADEN, A., & USTABULUT, M. Y. (2022). TÜRKİYE’DE EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ (2010-2022 YILLARI). Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 210-220. https://doi.org/10.48066/kusob.1158739