Research Article
BibTex RIS Cite

Mültecilik Temalı Çocuk Kitaplarında Görsel-Metin Uyumuyla Aktarılan Örtülü Anlamlar Üzerine Bir Çözümleme

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 60 - 77, 30.06.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1061738

Abstract

Bu araştırmada mültecilik konulu üç resimli çocuk kitabı, görseller ve metinler aracılığıyla verilen mesajlar açısından çözümlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen üç resimli çocuk kitabında metinler ve görseller, “Göç Öncesi Dönem”, “Göç Yolculuğu Dönemi” ve “Göç Sonrası Dönem” başlıkları altında ele alınmıştır. İncelenen yapıtların görsel ve yazılı ifadeleri uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Metin kesitlerinde sözü edilen olaylar ve durumlar, ilgili görsele başarılı bir şekilde yansıtılmıştır. İncelenen üç resimli yapıtta da yazılı ifadeler, olabildiğince kısa, yalın ve derin anlamlı bir anlatım tarzıyla aktarılmıştır. Görseller açısından bakıldığında üç yapıtın farklı özellikler taşıdıkları görülmektedir. “Benim Adım Mülteci Değil” adlı yapıttaki görseller, “Taştan Adımlar” ve “Yolculuk” adlı yapıtlara göre oldukça alışılageldik çizim tarzına sahiptir. Buna karşın “Taştan Adımlar” adlı yapıtta “taşlardan yararlanarak oluşturulmuş” görseller varken “Yolculuk” adlı yapıtta kahramanlar masalsı çizimlerle tasarlanmıştır.

References

 • Bulut, S. (2018). Çocuk edebiyatına sığınanlar: zorunlu göç öyküleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14), 383-410. DOI: 10.26466/opus.406296
 • Creswell, J.W. (2020). Eğitim araştırmaları (Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.), Çev.Ed. H. Ekşi, İstanbul: EDAM yayınları.
 • Dilidüzgün, S. (2018). Çağdaş çocuk yazını: yazın eğitimine atılan ilk adım. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Ertem, İ. S. ve Temur, M. (2019). Çocuk edebiyatında göç ve göçmenlik. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. Sayı: 9(2) s. 451-466.
 • Melanlıoğlu, D. (2020). Çocuk edebiyatındaki mülteci kahramanların yaşadıkları çatışmalar üzerine bir inceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/2 s. 665-691.
 • Şen, E. ve Uysal, S.S. (2021). “Kuş olsam evime uçsam” adlı çocuk edebiyatı yapıtının göç olgusu açısından incelenmesi. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi. Sayı:4 (1), s. 62-79.
 • Yakar, M.Y. (2016). Türk çocuk edebiyatında göç olgusu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı:58 s.339-353.
 • Türk Dil Kurumu. (Ağustos 2021). Güncel Türkçe Sözlük. 18 Ağustos 2021, https://sozluk.gov.tr/.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İncelenen Çocuk Kitapları Milner, K. (2019). Benim adım mülteci değil. İstanbul: Arden Yayıncılık.
 • Ruurs, M. (2020). Taştan adımlar. İstanbul: Nesin Yayıncılık.
 • Sanna, F. (2021). Yolculuk. İstanbul: Taze Kitap.

An Analysis Of The Messages Given Through Visuals In Refugee Themed Chıldren's Books

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 60 - 77, 30.06.2022
https://doi.org/10.48066/kusob.1061738

Abstract

In this research, three illustrated children's books on refugees have examined in terms of messages given through images and texts. In the research, the document review method, one of the qualitative research methods, have used. The texts and visuals in the three illustrated children's books have examined under the titles of "Pre-Migration Period", "Immigration Journey Period" and "Post Migration Period". The visual and written expressions of the examined works have designed in harmony. The events and situations mentioned in the text sections have been successfully reflected in the related image. In the three illustrated works examined, the written expressions have conveyed as short as possible, in a plain and profound way. In terms of visuals, it will be seen that the three works have different characteristics. The visuals in titled the work "My Name Is Not a Refugee" have a very conventional drawing style compared to the works titled "Stone Steps" and "Journey". On the other hand, while there are visuals "created by benefit from stones" in the work named "Stone Steps", the heroes in the work called "Journey" are designed with fairy-tale drawings.

References

 • Bulut, S. (2018). Çocuk edebiyatına sığınanlar: zorunlu göç öyküleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14), 383-410. DOI: 10.26466/opus.406296
 • Creswell, J.W. (2020). Eğitim araştırmaları (Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.), Çev.Ed. H. Ekşi, İstanbul: EDAM yayınları.
 • Dilidüzgün, S. (2018). Çağdaş çocuk yazını: yazın eğitimine atılan ilk adım. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Ertem, İ. S. ve Temur, M. (2019). Çocuk edebiyatında göç ve göçmenlik. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. Sayı: 9(2) s. 451-466.
 • Melanlıoğlu, D. (2020). Çocuk edebiyatındaki mülteci kahramanların yaşadıkları çatışmalar üzerine bir inceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 9/2 s. 665-691.
 • Şen, E. ve Uysal, S.S. (2021). “Kuş olsam evime uçsam” adlı çocuk edebiyatı yapıtının göç olgusu açısından incelenmesi. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi. Sayı:4 (1), s. 62-79.
 • Yakar, M.Y. (2016). Türk çocuk edebiyatında göç olgusu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı:58 s.339-353.
 • Türk Dil Kurumu. (Ağustos 2021). Güncel Türkçe Sözlük. 18 Ağustos 2021, https://sozluk.gov.tr/.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İncelenen Çocuk Kitapları Milner, K. (2019). Benim adım mülteci değil. İstanbul: Arden Yayıncılık.
 • Ruurs, M. (2020). Taştan adımlar. İstanbul: Nesin Yayıncılık.
 • Sanna, F. (2021). Yolculuk. İstanbul: Taze Kitap.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education, Creative Arts and Writing
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Kadir Kaan BÜYÜKİKİZ

Abdullah TEKİN 0000-0001-6152-245X

Gülcan ERDOĞAN 0000-0002-3560-6817

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA BÜYÜKİKİZ, K. K., TEKİN, A., & ERDOĞAN, G. (2022). Mültecilik Temalı Çocuk Kitaplarında Görsel-Metin Uyumuyla Aktarılan Örtülü Anlamlar Üzerine Bir Çözümleme. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 60-77. https://doi.org/10.48066/kusob.1061738