Research Article
BibTex RIS Cite

Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Year 2021, Volume: 5 Issue: 2, 185 - 195, 31.12.2021
https://doi.org/10.48066/10.48066/kusob.1006260

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitapları, sadece hedef dili değil aynı zamanda o kültürün millî değerlerini de öğrettiği için değerlerin paylaşımı ve aktarımı açısından önemli kaynaklardır. Değerler içeren kitaplar okumak, bir bireyin sosyal yaşamdaki duyarlılığına, o toplumun değerlerine uyum sağlama becerisine ve o kültür içinde duygu ve davranışların doğru şekilde nasıl yönetileceğine dair bir anlayışa katkıda bulunur. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (A1, A2, B1 ve B2 seviyeleri) ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinde sunulan kök değerlerin incelenmesidir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinden elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz yolu kullanılmıştır. Bu ders kitaplarında geçen değerler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kök değerler (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik) dikkate alınarak tespit edilmiştir. Ders kitapları üzerinde yapılan inceleme sonucunda kitaplarda yer alan okuma metinlerinde toplam 408 kök değer bulunmuştur. En yüksek sayıda kök değer ders kitabı serisinin B1 düzeyinde, en az sayıda değer A1 düzeyinde görülmüştür. Kitap setinde en çok vurgulanan değerin "sevgi”; en az vurgulanan değerin ise "vatanseverlik" olduğu görülmüştür. Yedi İklim Türkçe öğretim setindeki metinlerin kök değerler bakımından zengin içerik taşıdığı söylenebilir.

References

 • Akçay, A. & Tunagür, M. (2017). Türkiye’de değerlerin tespitine yönelik yapılmış yüksek lisans tezleri üzerine bir içerik analizi. Ekev Akademi Dergisi (21), 71.
 • Arslan, Z. Ş. & Yaşar, F.T. (2014). Yükselen “Değer” Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. İçinde Y. S. Zavalsız (Der.), Değerler Eğitimi. İstanbul, Ensar Neşriyat, 7-13.
 • Aydın, M. Z. (2017). Eğitim sistemimizde değerler eğitiminin önemi. Yenidünya Dergisi. http://yenidunyadergisi.com/egitim-sistemimizde-degerler-egitiminin-onemi.
 • Boztilki, G. (2018). Gazi Üniversitesi Tömer B1 seviyesi kitabının değerler eğitimi Dilmaç, B. ve Ulusoy, K. (2014). Değerler Eğitimi. Ankara, Pegem Akademi.
 • Erçelik, H. & Yeşilyurt, E. (2020). Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğreniyorum setinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi,18(40), 149-179.
 • Işıkoğlu. D. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi C1 ders kitaplarında hedef kültüre yönelik metinlerde değerler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (64), 553-562.
 • Kuçuradi, İ. (2003). İnsan ve Değerleri. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara.
 • MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 50. Genelge 2010/53. Değerler Eğitimi Genelgesi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara, MEB Yayınları.
 • Özbay, M. & Esra, K, T. (2011). Dede Korkut hikâyelerinin Türkçe öğretimi ve değer aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 21-31.
 • Özkan, R. (2010). Türk eğitim sisteminde himayeci değerler: ilköğretim ders kitapları örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(11), 24-11.
 • Satık, G. & Kesin, T. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde ‘Yesevi Türkçe B1’ düzeyi ders kitabının değerler eğitimi bakımından incelenmesi. Ulakbilge, (40), 645-654.
 • Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. (1),5.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine, (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasiprogram.pdf).
 • Tunagür, M. & Kardaş, N, M. (2017). 2000 yılı sonrasında yayımlanan Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde değer aktarımı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(14), 431-464.
 • Tunagür, M. & Kardaş, N. M. (2017). 2000 yılı ve öncesinde yayımlanan Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde değer aktarımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40), 159-185.
 • Yaman, E. (2014). Değerler Eğitimi Eğitimde Yeni Ufuklar. Ankara, Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Yönerge (2015). Değerler Eğitimi Yönergesi. Erişim Tarihi: 14.10.2019. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pd.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı. Ankara.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A2 Ders Kitabı. Ankara.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1 Ders Kitabı. Ankara.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B2 Ders Kitabı. Ankara

Analysis of the Root Values of the Yedi Iklim Turkish Teaching Set Course Books

Year 2021, Volume: 5 Issue: 2, 185 - 195, 31.12.2021
https://doi.org/10.48066/10.48066/kusob.1006260

Abstract

Textbooks prepared for teaching Turkish as a foreign language are important resources in terms of sharing and transferring values, as they teach not only the target language but also the national values of that culture. Reading value books contributes to an individual's sensitivity in social life, his ability to adapt to the values of that society, and an understanding of how to properly manage emotions and behaviors within that culture. In this context, the aim of the research is to examine the root values presented in the reading texts in the Yedi Iklim Turkish Teaching Set (A1, A2, B1 and B2 levels) textbooks prepared by Yunus Emre Institute. Document analysis method was used to collect the data of the research. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data obtained from the reading texts in the textbooks. The values in these textbooks were determined by taking into account the root values (justice, friendship, honesty, self-control, patience, love, responsibility, patriotism and helpfulness) prepared by the Ministry of National Education. As a result of the examination made on the textbooks, a total of 408 root values were found in the reading texts in the books. The highest number of root values were seen at the B1 level of the textbook series, and the least number of values were at the A1 level. It was seen that the most emphasized value in the book set was "love" and the least emphasized value was "patriotism." It can be said that the texts in the Yedi Iklim Turkish Teaching Set contain rich content in terms of root values

References

 • Akçay, A. & Tunagür, M. (2017). Türkiye’de değerlerin tespitine yönelik yapılmış yüksek lisans tezleri üzerine bir içerik analizi. Ekev Akademi Dergisi (21), 71.
 • Arslan, Z. Ş. & Yaşar, F.T. (2014). Yükselen “Değer” Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. İçinde Y. S. Zavalsız (Der.), Değerler Eğitimi. İstanbul, Ensar Neşriyat, 7-13.
 • Aydın, M. Z. (2017). Eğitim sistemimizde değerler eğitiminin önemi. Yenidünya Dergisi. http://yenidunyadergisi.com/egitim-sistemimizde-degerler-egitiminin-onemi.
 • Boztilki, G. (2018). Gazi Üniversitesi Tömer B1 seviyesi kitabının değerler eğitimi Dilmaç, B. ve Ulusoy, K. (2014). Değerler Eğitimi. Ankara, Pegem Akademi.
 • Erçelik, H. & Yeşilyurt, E. (2020). Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğreniyorum setinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi,18(40), 149-179.
 • Işıkoğlu. D. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi C1 ders kitaplarında hedef kültüre yönelik metinlerde değerler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (64), 553-562.
 • Kuçuradi, İ. (2003). İnsan ve Değerleri. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara.
 • MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 50. Genelge 2010/53. Değerler Eğitimi Genelgesi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara, MEB Yayınları.
 • Özbay, M. & Esra, K, T. (2011). Dede Korkut hikâyelerinin Türkçe öğretimi ve değer aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 21-31.
 • Özkan, R. (2010). Türk eğitim sisteminde himayeci değerler: ilköğretim ders kitapları örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(11), 24-11.
 • Satık, G. & Kesin, T. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde ‘Yesevi Türkçe B1’ düzeyi ders kitabının değerler eğitimi bakımından incelenmesi. Ulakbilge, (40), 645-654.
 • Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. (1),5.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine, (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasiprogram.pdf).
 • Tunagür, M. & Kardaş, N, M. (2017). 2000 yılı sonrasında yayımlanan Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde değer aktarımı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(14), 431-464.
 • Tunagür, M. & Kardaş, N. M. (2017). 2000 yılı ve öncesinde yayımlanan Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde değer aktarımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40), 159-185.
 • Yaman, E. (2014). Değerler Eğitimi Eğitimde Yeni Ufuklar. Ankara, Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Yönerge (2015). Değerler Eğitimi Yönergesi. Erişim Tarihi: 14.10.2019. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pd.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı. Ankara.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti A2 Ders Kitabı. Ankara.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1 Ders Kitabı. Ankara.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2017). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B2 Ders Kitabı. Ankara

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language Studies
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Erkan AYDIN 0000-0002-6452-6058

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA AYDIN, E. (2021). Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 185-195. https://doi.org/10.48066/10.48066/kusob.1006260